Harstad kommunestyre vedtok i møte 29.09.22, sak 22/139, Detaljregulering for del av Harstad Skipsindustri – Sentrum syd / Sør-Troms vg. skole.  

Hensikten med planen er å hjemle bygging av ny videregående skole, med tilhørende idrettshall og uteoppholdsarealer. Adkomstforhold, eksisterende parkeringshus, kommunal parkeringsplass ved Margrethe Jørgensens vei og næringsarealer tilhørende Vågsfjord Eiendom nord for skoletomta inngår også i planen. Utnyttelsesgrad, byggehøyder, byggegrenser og vei- og adkomstforhold angis på plankartet og i planbestemmelsene. 

Planvedtak ble kunngjort første gang i brev datert 07.10.2022. Planvedtaket kunngjøres på nytt på grunn av at saksdokumentet med merknadsbehandlingen ikke var vedlagt den opprinnelige kunngjøringen – vedlegg 3 i denne forsendelsen.  Det vises til vedlagte saksdokumenter. Planvedtaket vil også være tilgjengelig her på kommunens hjemmeside.  

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring,  jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. 

En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og må være poststemplet eller innlevert til Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no senest 30.12.2022. Klagen merkes med saksnummer 2019/4535.