Fra samme tidspunkt legges det ned 3 kommunale barnehager:

  • Brattbakken barnehage

  • Knerten barnehage, avd. Lillebror

  • Åkervika barnehage

I henhold til ny barnehagestruktur er de kommunale barnehagene i Harstad kommune nå delt inn i 4 barnehageenheter og 2 oppvekstsenter.

Som en følge av ny barnehagestruktur er det også gjort navneendringer for enhetene, men den enkelte barnehage har det samme navnet som tidligere.

Ny organisering styrker enhetens faglige ledelse, og gir muligheter for en tettere oppfølging og samarbeid mellom barnehagens ledelse og pedagogiske ledere / den enkelte avdeling. Det er ingen endringer på avdelings/basenivå.

Oversikt over kommunale barnehageenheter