Gjennom tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har Harstad utviklet en samarbeidsmodell som skal sikre en helhetlig, tidlig og koordinert innsats overfor gravide barn, unge og familier det er knyttet en bekymring eller undring til. 

Bedre på samhandling

Kommunen har i dag svært gode tjenester og mange gode tiltak rettet mot barn og unge, men vi har potensiale for å bli bedre på samhandling og samarbeid om tiltak, sier prosjektleder Ann-Kristin Frantzen i Harstad kommune. Hun har siden 2022 jobbet med å forberede prosjektet BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats.

Alle skal med

- Alle som jobber med barn og unge, direkte og indirekte, er viktige i dette arbeidet, og skal inkluderes i prosjektet på en eller annen måte. Harstad kommune skal være en god kommune å vokse opp i, der man får hjelp og bistand på lavest mulig nivå - og hvor samhandling til beste for det enkelte barn står i sentrum. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vansker som gjør at ikke alle har det så bra. Det skal vi gjøre noe med, sier Frantzen.

Koordinert innsats

Utviklingsarbeidet i prosjektet har vært gjennomført av en arbeidsgruppe sammensatt av ansatte fra en rekke kommunale tjenester samt eksterne tjenester som kommunen samarbeider med.  KORUS Nord har bistått kommunen i prosjektperioden med veiledning og kartlegging i form av BTI-undersøkelse.

- Vi har utviklet en samhandlingsmodell som er delt i tre nivå: kommunenivå, tjenestenivå og individnivå. Samhandlingsmodellen synliggjør hvordan planer, rutiner, samhandlingsarenaer og tiltak på de ulike nivåene bidrar til å sikre at utsatte barn får riktig hjelp til riktig tid, sier Frantzen.

Fra ord til handling

En sentral del av prosjektarbeidet har vært å utvikle en handlingsveileder, BTI-veilederen, som beskriver veien fra bekymring til handling, og samtidig sikre kontinuitet i oppfølgingen. Det er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.  BTI gir oss en fast arbeidsstruktur og hjelper oss til å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innstas uten at det blir brudd i oppfølgingen.. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning.

– BTI-veilederen er digital slik at alle innbyggerne i Harstad kommune enkelt kan se hva man bør gjøre hvis man selv trenger hjelp eller tenker at andre kan trenge det. Det er en egen side for barn/ungdom, for voksne og for ansatte, sier Frantzen.

Kartlegging

Prosjektet er politisk og administrativt forankret i kommunen, og det er gjennomført en kartlegging (av kommunens samhandlingsevne, kompetanse og tilbud, for å få oversikt over ansattes kompetanse og erfaring med barn, unge og familier som bekymrer, samt kommunens rutiner og samhandling mellom tjenester. Dette gjøres for å bedre tjenestene der det er nødvendig.) som tar for seg ansattes egenvurdering som gjelder kompetanse knyttet til identifikasjon og oppfølging av sårbare barn og unge, samt erfaringer om samarbeid og samhandling på tvers av tjenester. Undersøkelsen skal gi retning til det videre prosjektarbeidet, blant annet med å peke på hva vi er spesielt gode på i vår kommune og hva vi kan bli bedre på. 

– Nå pågår arbeidsseminarer for å spre modellene ut til alle tjenestene i kommunen som jobber med barn og unge. Også eksterne samarbeidspartnere inviteres med. Prosjektet har en egen side på kommunens hjemmeside; BTI- Bedre Tverrfaglig Innsats hvor det blant annet er langt ut informasjon om formål og oppdrag med prosjektet, hva samhandlingsmodellen og BTI- veileder er, organisering av prosjektet og en tidslinje for prosjektet fra oppstart og fram til i dag.