I Harstadpakken stod jubelen i taket da Stortinget bevilget pengene som skal til for å fullføre del to av bypakkeprosjektet. De mange prosjektene i bypakken vil gjøre Harstad til en enda bedre by å bo og ferdes i, mener ordfører Kari-Anne Opsal. 

- Det skjer noe ekstra i Harstad nå. Sammen med en rekke andre små og store prosjekter går Harstad nå gjennom en historisk transformasjon og utvikling, sier Opsal.  

Harstadpakken del II utløser investeringer og etableringer som har stått på vent i påvente av avklaring.  

- Dette er helt nødvendig for at vi skal kunne utvikle næringslivet og byen vår slik vi ønsker. Men gladest er jeg på vegne av de myke trafikantene. Nye gang- og sykkelveier skal gjøre Harstad enda tryggere og triveligere, sier hun. 

En milliard kroner  

Den nye pakken har en ramme på 770 millioner kroner. Sammen med pengene som ennå ikke er brukt i trinn 1, vil positivt vedtak i Stortinget gi om lag en milliard kroner til å realisere de mange gjenstående tiltakene i bypakken 

– Nå kan vi endelig gi Harstad en trygg, effektiv og framtidsrettet veiløsning det er grunn til å glede seg over. Vi i Harstadpakken gleder oss til å gyve løs på oppgave, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Geir Olaf Erling Hartz Jørgensen.  

Trepartssamarbeid 

Harstadpakken er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet er utviklet i tråd med samfunnsmålene i konseptvalgsutredningen: 

 

  • Harstad sentrum skal i 2040 ha et transportsystem som gir et godt bomiljø og gjør det trivelig å gå, sykle og oppholde seg i sentrum. 

 

  • Innfartsåren fra sør skal i 2040 ha et transportsystem som binder sammen bebyggelse og virksomheter på langs og tvers på en god måte for alle trafikantgrupper. 

 

– Realisering av trinn 2 i Harstadpakken er meget viktig for videreutvikling av Harstad by og Sør-Troms-regionen, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Porteføljestyrt 

Revidert Harstadpakke skal styres etter en prioritert prosjektliste (porteføljestyring), der listen med prosjekter vedtatt av politikerne bygges ut i prioritert rekkefølge så langt pengene rekker. Blir prosjektene billigere enn antatt kan man bygge mer, blir prosjektene dyrere enn antatt kuttes listen med prosjekter i bunnen. 

 

Fremdrift 

I år vil man gjennom Harstadpakken prosjektere gang- og sykkelveg og tilrettelegging for kollektiv i Steinveien og Skarveien, kollektivknutepunkt i sentrum, gang- og sykkelveg i Kongsveien/Mercurveien, samt endeholdeplass for kollektiv på Trondenes. 

Harstadpakken vil lyse ut Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei første uken i august med frist for at entreprenørene kan prekvalifisere seg første uken i september. Så vil det være forhandlinger med et utvalg av entreprenørene utover høsten, og alt dette med mål om at spaden kan settes i jorda like over nyttår. 

Langvarig utbygging 

Del to av Harstadpakken er planlagt ferdig cirka 2028, og vil i perioden påvirke fremkommeligheten på vegnettet. Her har vi stor tro på at dette kan løses gjennom økt bruk av gange/sykkel, kollektivtransport sammen med generelle endringer i reisemønsteret.