– Kommunen må i løpet av 2024 gjennomføre nødvendige kostnadsreduserende tiltak. Hvis vi ikke gjør tiltak nå, vil vi har brukt opp alle sparepengene i løpet av få år, sier Toft. Han varsler at det i løpet av våren 2024 vil bli iverksatt et kostnadsreduksjonsprogram for kommunen, der alle områder gjennomgås med sikte på å finne tiltak som kan bidra til en mer bærekraftig drift. 

Last ned presentasjonen her

Se forslag til budsjett her. 

Sammensatt utfordringsbilde 

Årsaken til den økonomiske situasjonen er sammensatt. Toft listet opp noen av utfordringene Harstad og andre kommuner står foran:  

  • Kraftige renteøkninger  
  • Høy økning i avdragsbelastning på grunn av høyt investeringsnivå  
  • Mangel på arbeidskraft  
  • Sterkt prispress  
  • Stramt statsbudsjett  
  • Store demografiske endringer som slår inn og utfordrer prioriteringer og strukturer 
  • Den langsiktige gjelden er høy og vil øke i årene som kommer. 

Ny skolestruktur 

Kommunedirektøren sa i sin presentasjon at Harstad må vri deler av ressursbruken fra de yngste aldersgruppene og i retning de eldre.  

–Den kraftige nedgangen i elevtall i perioden fremover gjør det nødvendig i 2024 å gjennomføre en helhetlig utredning av skolestrukturen. Samtidig ser vi at utgiftsbehovet i pleie og omsorg øker på grunn av flere eldre og særlig de over 80 år. Det betyr at frem mot 2031 bør det skje en omfordeling fra særlig grunnskole, til pleie- og omsorgssektoren, sier Toft, som legger til at den demografiske utviklingen i Harstad gjelder også for landet og hele den vestlige verden. 

Trygg alderdom 

Harstad kommune har i dag et høyt tjenestevolum og høy ressursbruk innenfor helse og omsorg, sammenlignet med andre kommuner.  

- Dette er ikke bærekraftig, og vi må se på forholdet mellom behov og tilgjengelige ressurser, sa Toft. Han poengterte at kommunen fortsatt skal forebygge, behandle og tilrettelegge for egen mestring, samt fremme sosial trygghet. 

– Vi skal gi tjenester og tilbud på laveste effektive omsorgsnivå. Dette bidrar til at den enkelte kan bo trygt hjemme, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Høy gjeld 

Harstad kommune har mange pågående investeringsprosjekter som krever store låneopptak. I 2023 har det vært nødvendig å låne 990 millioner nye kroner bare for å finansiere vedtatt budsjett for investeringer. Lånegjelden vil ytterligere øke i både 2024 og 2025.  

– Den kraftige økningen av lånegjelden medfører økte rente- og avdragsutgifter i driftsregnskapet, som forsterkes av det økte rentenivået, sier Toft, som anbefaler å ikke legge inn noen nye større investeringsprosjekter i økonomiplanperioden for 2024 – 2027. Skulle renten bli en prosent høyere enn antatt, vil det tilsi cirka 30 millioner kroner i økte renteutgifter i 2024.

Lyspunkt

Selv om de økonomiske utsiktene er alvorlige, er det mange lyspunkt fremover for Harstads innbyggere.  Det bygges eller planlegges et nytt og moderne helsehus, ny skole på nordsida, ny barnehage i Sørvik, ny turnhall, ny brannstasjon, en rekke nye omsorgsboliger og -plasser samt samferdselstiltak i regi av Harstadpakken, og sentrum fremstår etter hvert i ny drakt.  

Bolyst

–Det skjer svært mye i Harstad, og vi ønsker å satse mer systematisk på bolyst, sted- og næringsutvikling. Vi ønsker at Harstad i enda større grad skal være synlig og tydelig, for besøkende, bedrifter – og våre beboere. Vi har i tillegg en egen arbeidsgiverstrategi for kommuneorganisasjonen, som inkluderer rekruttering, kompetanseheving, heltidskultur og tiltak for å redusere sykefravær. Vi fortsetter også vår satsing på digitalisering og innovasjon. Alt i alt tror vi dette vil bidra til at Harstad vil være en attraktiv kommune også i tiden fremover.  

Veien videre 

Handlings og økonomiplanen skal behandles i flere utvalg fremover. Formannskapet vil behandle saken 20.november og gi sin innstilling til kommunestyret. Denne skal til offentlig ettersyn før kommunestyrets behandling 7. desember.