Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Harstad kommune


Fastsatt av kommunelegen i Harstad kommune 27. februar 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstav a.

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i en periode med økende smittetall.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Harstad kommune.

§ 3. Private sammenkomster

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler, der det er flere enn 10 personer tilstede samtidig.

§ 4. Arrangement

Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn 10 personer på innendørs arrangement som regulert i nevnte forskrift § 13 første ledd bokstavene a til e.

§ 5. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

a.         Treningssentre og lignende steder. Idrettsanlegg kan holde åpent, men bare for organiserte aktiviteter for barn og unge under 20 år og for lag som følger toppidrettsprotokollen.

b.         Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

c.         Bingohaller, bowlinghaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

d.         Svømmehaller og øvrige offentlige basseng.

§ 6. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§ 7. Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, ved bruk av kollektivtransport og taxi, og på andre lokaliteter hvor det ikke er mulig å holde en avstand på minst èn meter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 8. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Harstad kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Serverings- og skjenkesteder skal registrere kontaktopplysninger til alle gjestene.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 9. Ansvar

Harstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 28. februar 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med søndag 7. mars kl. 24.00.

Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

 

 

Jonas Holte                                                                                        Kristian Fredheim
Kommuneoverlege                                                                            Kommuneadvokat