Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny turnhall, som en forlengelse av Stangneshallen. Bebyggelsen vil legges delvis i terreng. Totalt vil ny bebyggelse ha et fotavtrykk på ca. 2500 m2. Hovedadkomst til ny hall legges til eksisterende adkomst, og det er lagt opp til gangveg parallelt med adkomsten. 

Det planlegges parkeringsareal øst for bygget, i en forlengelse av eksisterende parkeringsområde. Eksisterende, opparbeidede veger og parkering vil videreføres.

Sakens dokumenter finnes her:

Dokument 23/16777 - Merknads- og sluttbehandling - Detaljregulering for reguleringsplan for Stangnes idrettspark - Harstad kommune (acossky.no)

Eventuelle krav om erstatning/innløsning må være framsatt skriftlig innen tre (3) år, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages etter pbl § 1-9, jf. § 12-12 og forvaltningslovens regler om klage. 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og må være poststemplet eller innlevert til Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no senest 11.05.2023. 

Klagen merkes med saksnummer 2023/8916.