Planforslaget skal bidra til at det kan etableres gjennomgående kjøreveg og busstrasè til sentrum i boligfeltene på vestsiden av Rv 83. Forslaget skal sikre gode og trafikksikre løsninger for fortau og sykkelfelt. Planens innhold er nærmere beskrevet i vedlagte dokumenter.

 

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden i tiden 28.04.2015 – 09.06.2015 i Rådhusets ekspedisjon, på Harstad bibliotek og på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no.

 

Eventuelle merknader/uttalelser må være poststemplet eller innlevert senest 09.06.2015 til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no.