Utvalg for plan og næring vedtok i møtet 21.9.2022, utvalgssaksnr. 22/107, å legge forslag til «Reguleringsplan-Grønlia boligfelt, ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.  Planområdet ligger i nordlig del av Ruggevika/sørlig del av Breivika i Harstad kommune, ca 8 km kjørevei fra Harstad sentrum. 

Hensikten med planen er å legge til rette for 346 boenheter med tilhørende infrastruktur. Det legges opp til frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse i planen. Planen inkluderer eksisterende bebyggelse i Strupen.  

Planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 12.10.22 – 23.11.22 i Rådhusets ekspedisjon, på Harstad kommune sine hjemmesider og på Harstad Bibliotek.   Eventuelle merknader må være poststemplet eller innlevert senest 23.11.22 til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no Innspill må merkes med 2018/8286.

Les dokumentene her.