Harstad kommunestyre har i møte 29.09.22, sak 22/135, vedtatt reguleringsendring for Bergsvågen - Haganveien. 

Formålet med planen er å endre næringsområdet til næringsformål, offentlig tjenesteyting og boligformål. Det planlegges å bygge fire boligblokker i 4-5 etasjer. Det vises til vedlagte saksdokumenter.  Planvedtaket vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no. 

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring,  jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.  Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. 

En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og må være poststemplet eller innlevert til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no senest 02.11.22, og merket 2018/8598. 

Se dokumentene her.