Harstad kommunestyre har i møte 24.11.2022, sak 22/188, vedtatt Detaljregulering for Nedre Gangsås senter. 

Hensikten med planen er å hjemle bygging av avlastningssenter, dagsenter og omsorgsboliger med tilhørende uteområder og personalbase på kommunal eiendom på Nedre Gangsås. 

Utnyttelsesgrad, byggehøyder, byggegrenser og vei- og adkomstforhold angis på plankartet og i planbestemmelsene.  Det vises til vedlagte saksdokumenter

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring,  jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og må være poststemplet eller innlevert til Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no senest 30.12.2022. 

Klagen merkes med saksnummer 2019/4384.