Kommunestyrets vedtak og sakens dokumenter finnes her:

Dokument 23/58267 - Merknads- og sluttbehandling - Detaljert reguleringsplan for nye Bergseng skole - planid 814

arealplaner.no | 814 > Plandokumenter

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, 

jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller postmottak@harstad.kommune.no

Frist for å klage på vedtaket er 3 uker etter denne kunngjøringen – klagefrist 28.10.2023.