Harstad Kommunestyre har i møte 20.6.2013, sak 13/73, vedtatt at Harstad kommune skal delta i interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms.

Dette betyr at sjøarealene i Harstad kommune trekkes ut av arbeidet med kommuneplanens arealdel, for å bli ivaretatt av kystsoneprosjektet i Midt- og Sør-Troms.

Planutvalgets leder og nestleder ble valgt som repr. og vararepr. til det interkommunale kystsoneplanutvalget.