Etter offentlig ettersyn av nytt utkast til kommuneplanens arealdel, er det kommet inn forslag om å avsette areal til golfbane på Halsebø. Forslaget er tegnet inn på vedlagte plankart, og det er utarbeidet konsekvensutredning (KU), noe som er nødvendig for å vurdere forslaget opp mot samfunnsnytte og belastning for bla. naturmiljø.

Den største endringen i forbindelse med golfbane på Halsebø, vil være for naturmangfold og for landbruk. Dette vil bli gjennomgått må møte.

En viktig presisering er at dette møtet er dialogmøte, primært mellom kommunen som planmyndighet og Fylkesmannen i Troms som statlig myndighet. Berørte grunneiere er derfor tilskrevet, og vil kunne være tilstede under befaring og på møtet i ettertid. Dere som part i saken vil da få mulighet til å uttrykke deres syn på saken.  

Agenda for dagen;

Vi starter dagen med befaring, og vi møtes mandag, 26.juni. 2017, på bensinstasjonen YX Sørvik, kl 11:00. Vi kjører derfra etter nærmere avtale.

Etter befaring fortsetter vi med møte kl. 13:30, i kantina i kantina på rådhuset. Der vil administrasjonen legge fram en foreløpig konsekvensutredning for golfbanen, hvilke tema som er rettet størst oppmerksomhet på, og hvordan administrasjonen i Harstad kommune ser på saken.

Vi regner med å være ferdig med møtet kl 15:00.

Kart over området ligger ved.