Alle med plass på sykehjem må betale for oppholdet.  Reglene om dette finner du i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon. Harstad kommune ønsker å informere deg om de viktigste bestemmelsene. 

Kort- eller langtidsplass

Dagopphold og korttidsopphold inntil 60 døgn

 • For dagopphold på institusjon må du betale kroner 90 per dag.
 • For korttidsopphold på institusjon må du betale kroner 170 per døgn.
 • Døgnsatsene for korttidsopphold gjelder for opphold som ikke varer mer enn 60 døgn i kalenderåret.

Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn

 • Egenbetaling for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold. Du må derfor fylle ut skjema «Opplysning om inntektsforhold», som lå vedlagt vedtak om opphold.

Betalingsfritak første måned

Dersom du er tildelt langtidsopphold, er det ingen egenbetaling for den første måneden på sykehjemmet. Men dersom du har hatt korttidsopphold som har vart over 60 døgn i kalenderåret, blir det ikke innvilget friperiode. 

Dersom du kommer direkte til langtidsopphold etter å ha vært på annen institusjon (eks. sykehus), vil disse dagene bli inkludert i friperioden.

Vedtaksprosessen

 • I Harstad kommune er det Koordinerende enhet som fatter vedtak om opphold, mens enhet for Heldøgns omsorg fatter vedtak om egenbetaling. Utgangspunkt for egenbetaling er vedtak om langtidsopphold/korttidsopphold.
   
 • Foreløpig betalingsvedtak treffes og kommunen sender deg vedtaket «Foreløpig egenbetaling for opphold(…)». Beløpene som legges til grunn er inntektsopplysning fra NAV, forskuddsskatt, beløp basert på fjorårets skatteoppgjør og skjema «Opplysning om inntektsforhold».  
   
 • Vi ønsker at beløpene skal være riktigst mulig i forhold til reelle inntekter og fradrag, slik at kontrollberegninga ikke resulterer i at du blir skyldig store beløp i etteroppgjøret. Du har derfor selv muligheten til å påvirke beløpenes størrelse. Det er da viktig at du kontakter saksbehandler.
   
 • Nye, foreløpige beregninger av egenbetalinga gjøres minimum 2 ganger per år, i tilknytning til ny skatt og endret fribeløp pr 01.01., og endring av grunnbeløpet (G) i Folketrygden pr 01.05. Nytt, foreløpig egenbetalingsvedtak sendes dersom endringa innebærer økt eller redusert egenbetaling med mer enn kr 500,-.
   
 • Når likning for foregående år er klar, kontrollberegner kommunen egenbetalinga foregående år. Denne beregninga kan vise at du har betalt for lite. Du blir da skyldig i etteroppgjøret. Har du betalt for mye, blir kommunen skyldig. Kontrollberegningene skjer perioden ca. mai-oktober og foretas årlig.

Inntekter som inngår i grunnlaget for beregning

Egenbetalinga blir fastsatt på grunnlag av all inntekt.

 • Pensjon og andre ytelser fra folketrygden
 •  Ytelser fra andre pensjonsordninger
 • Arbeids- og næringsinntekter
 • Leieinntekter
 • Renteinntekter
 • Pensjon fra utlandet - meld fra til kommunen om denne
 • Mottar du pensjon fra utlandet, må du melde fra til kommunen om dette.  
 • Utbytte fra aksjer eller annet tas ikke med i løpende egenbetalingsberegning med mindre du gir kommunen beskjed om å gjøre det, men i kontrollberegninga tas utbytte med.
 • Formue inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Fradrag i grunnlaget for beregning

 • Forskuddsskatt i foreløpige beregninger
 • Faktisk skatt i kontrollberegninger/etteroppgjør
 • Gjeldsrenter
 • Forsørgerfradrag
  • Som hovedregel gjøres det fradrag i egenbetalingen hvis du har ektefelle, samboer (hvis felles barn, eller gift med hverandre tidligere), eller mindreårige barn som bor hjemme.  Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelsene som ektefelle eller barn hadde fått fra folketrygden dersom beboer var død.
  • Fradraget reduseres dersom ektefelle eller barn har arbeidsinntekt eller mottar pensjon fra folketrygden.
 • Det gis ikke skattefradrag for skatt utlignet på inntekt som er holdt utenfor beregning av egenbetaling (eks. formueskatt).
 • Krigspensjon/krigsenkepensjon

Den som mottar slik pensjon er garantert å beholde 37 prosent av full krigspensjon minus skatt.

 • Skatt i desember og juni
  • Desember er trekkfri med tanke på skatt for alderspensjonister, mens uføretrygdede betaler halv skatt. Helt trekkfri inntekt har uføretrygdede i juni. Egenbetalinga i disse månedene vil derfor øke tilsvarende 85 % av skattetrekket.

Egenbetalinga

Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp

Inntekter utover folketrygdens grunnbeløp

 • For alle andre inntekter utover folketrygdens grunnbeløp skal det betales 85 prosent etter at skatt, eventuelle gjeldsrenter og andre fradrag er trukket fra.

Grunnbeløpet i folketrygden er fra 1. mai 2020 kr 106 399.
Fribeløpet er kr 9 000 fra 1. januar 2021. Fribeløpet for personer som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom er kr 42 900.

Slik beregnes egenbetalinga

Foreløpig beregning og kontrollberegning - etteroppgjør gjøres på samme måte.

Utgangspunkt for egenbetaling er følgende:

 1. Inntekter (pensjoner, renteinntekter, annet)
 2. Fradrag (skatt, gjeldsrenter, eventuelt skjønnsmessig fradrag for boutgifter iht. søknad og kommunens prosedyre)

Forholdet mellom inntekter og fradrag er vårt beregningsgrunnlag.

Vi beregner deretter kontantytelsen.
Du skal minimum sitte igjen med 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp og 75 prosent av fribeløpet. Har du inntekter over grunnbeløpet, skal 15 prosent av disse være en del av kontantytelsen. Kontantytelsen er til ditt private bruk
.
Dette er utregnet slik:

 • 25% av 1 G (kr 26 600)
 • 75% av fribeløpet (kr 6 750)
 • 15% av inntekt over  1 G

Hvis du har hjemmeboende ektefelle, barn eller samboer med felles barn og/eller har vært gift med samboer tidligere, vil det bli beregnet et såkalt forsørgerfradrag som baserer seg på følgende utregninger:

For ektefeller/samboere tidligere gift med hverandre eller har felles barn 

 • Grunnpensjon til den av ektefellene/samboerne som har den høyeste, da dette er til gunst for deg
 • 55 % av hjemmeboendes tilleggspensjon
 • 55 % av beboers tilleggspensjon
 • 50 % av beboers private pensjoner

For beboer med mindreårige barn:

 • 40 % av 1 G for ett barn
 • 25 % av 1 G for hvert av de øvrige barna
 • 50 % av beboers private pensjoner

Kulepunkter over summeres, deretter trekkes hjemmeboendes/barns bruttoinntekt og /eller NAV-pensjoner fra. Dette beløpet blir da det riktige fradraget.

Årlig egenbetaling blir da slik:

Beregningsgrunnlag
- kontantytelsen
- eventuelt forsørgerfradrag
= Årlig egenandel

Kontrollberegning når skatteoppgjør foreligger

Hvert år foretar vi ei kontrollberegning når skatteoppgjøret foreligger. Dette vil da gi det endelige vedtaket, et såkalt etteroppgjør, i forbindelse med egenbetalinga foregående år.  

Harstad kommune har elektronisk tilgang til skatteoppgjøret. Det er derfor ikke nødvendig at du sender inn disse opplysningene, dersom du foregående år var Folkeregistrert i Harstad kommune. Var du ikke folkeregistrert i Harstad kommune, må du sende kopi av skatteoppgjøret.  

Vi gjør også oppmerksom på at det må betales for langtidsopphold til og med den dagen oppholdet opphører. De med korttidsopphold over 60 betaler ikke for dagen de skrives ut.

Slik krever vi inn egenbetalingen

Korttidsopphold faktureres. 

Langtidsopphold: NAV Pensjon trekker hver måned egenbetalingen i trygd/pensjon og overfører dette direkte til kommunen.

Dersom ytelsen fra NAV etter skatt ikke dekker total egenbetaling, sender vi faktura på restbeløpet. Kommunen fakturerer den del av egenbetalingen som bygger på inntekter utenom pensjon/trygd fra NAV.

Størrelsen på egenbetalinga kan bli endret når kommunen får kjennskap til endringer i inntekt eller andre forhold knyttet til beregningsgrunnlaget. Det er derfor viktig at du underretter enhet for Heldøgns omsorg hver gang din inntekt, skatt og andre fradragsberettigede forhold endres, slik at nytt vedtak om egenbetaling kan fattes.

Etteroppgjøret faktureres.

Faktura på egenbetaling sendes etterskuddsvis, og måned for måned.

Maksimalsats for egenbetaling

Ingen skal betale mer i egenbetaling enn det en institusjonsplass reelt koster.
I Harstad kommune er dette beløpet beregnet til kr. 77 887 pr. mnd  (for 2020).

Skjønnsmessig fradrag

Harstad kommune kan gi fradrag i vederlaget i inntil 4 måneder for boutgifter dersom beboer ikke har økonomi til å dekke dette selv.  Dette gjelder de som har mindre enn 1 G, ektepar/samboere 2G, i likvide midler og/eller bankinnskudd på sist kjente likning.

Kommunale prosedyrer er derfor utarbeidet:

 • Langtidsopphold 
 • Tidsbegrenset opphold utover 60 døgn

Som boutgifter regnes: husleie, festeavgift, kommunale avgifter, strøm, fyringsutgifter, forsikring (hus, innbo), telefon

Eksempel på utregning

Fullmakter

 • Vi ber om få tilsendt kopi av vergefullmakt når fylkesmannen har opprettet vergemål for beboer.
 • Dersom det foreligger annen fullmakt, det vil si at beboer har gitt fullmakt til et familiemedlem eller andre, ber vi om å få tilsendt kopi av den.

Klageadgang

Du som beboer, verge eller pårørende kan klage på vedtak om egenbetaling. Klagen må være begrunnet og signert, og sendes til Harstad kommune innen 4 uker etter at du har mottatt vedtaket.Enhet for heldøgns omsorg behandler klagen innen 6 uker etter mottatt klage.

Dersom klagen ikke tas til følge, sendes den til Fylkesmannen for Troms og Finnmark for endelig behandling.

Klage sendes

Harstad kommune
c/o Postmottak, postboks 1000
9479 Harstad

For mer info: 

E-post:  heldogns.omsorg@harstad.kommune.no
Telefon: 77 02 77 10

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om egenbetaling for opphold på institusjon i Harstad kommune kan du kontakte Enhet for heldøgns omsorg. 

Postadresse:

Harstad kommune
c/o Postmottak, postboks 1000
9479 Harstad

E-post:  heldogns.omsorg@harstad.kommune.no

Telefon: 77 02 77 10

Vedtak om egenbetaling kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Du som beboer eller verge kan klage. Klagen må være begrunnet og signert, og skal sendes til Harstad kommune/enhet for Heldøgns omsorg innen 4 uker etter at du har mottatt vedtaket.