Kommunestyret bestilte i juni 2017 en kartlegging av dagens behov innenfor helse og omsorg, og forventet utvikling de neste 20 årene. Nå er rapporten klar, ført i pennen av faglig rådgiver i Harstad kommune, Roger Rasmussen.

Dobbelt opp

Den sier at med dobbel så mange eldre, trenger vi i utgangspunktet opp mot dobbelt så mye av alt. Det kan bli krevende, og tvinger frem en debatt om de valgene kommunestyret og vi som innbyggere må ta for å møte fremtidens behov.

Unge med utfordringer

Andelen unge som har behov for bistand øker også. På landsbasis har det vært en tredobling av brukere av hjemmetjenester som er under 67 år. Dette kommer i tillegg til at det blir flere eldre, og vil utfordre kommunenes helse- og omsorgstjenester ytterligere.

Lengst mulig hjemme

­­- Vi opplever en utvikling hvor flere ønsker å bo hjemme lengst mulig. I tillegg synes det som om flere gjør egne grep for å forberede egen alderdom og pensjonisttilværelse blant annet ved at man bytter ut eneboligen med sentralt beliggende leilighet med livsløpsstandard, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Rita Johnsen.

Mer enn sykehjemsplasser

Rapporten viser til at på nasjonalt nivå har den største økningen i mottakere av helse og omsorgstjenester vært innen hjemmebaserte tjenester. På landsbasis har det ikke blitt flere langtids sykehjemsplasser, heller færre. Dette fordi flere av plassene brukes til avlastning og andre korttidsplasser uten at det totale antallet er økt. Denne endringen i bruk av sykehjemsplasser, kan bidra til at innbyggere kan bo lenger hjemme.

Tre store spørsmål

­- Veksten i antall eldre over 80 år og ønsket om å bo hjemme så lenge som mulig, krever at vi allerede nå begynner å ta grep, sier Johnsen, og peker ut tre vesentlige spørsmål som må besvares for å få en god, bærekraftig og fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste:

  • Skal vi bo annerledes i fremtiden når gruppen eldre over 80 blir veldig mange flere?
  • Hvordan kan helse- og omsorgssektoren rustes for økningen?
  • Kan den enkelte innbygger gjøre noe?

Må se bredere

- Dette er viktige spørsmål der svarene vil kunne gi føringer for hvordan vi skal utvikle tilbudene. Svarene vil være med på å peke retningen for hvilke aktiviteter vi som eldre ønsker å ha i nærheten, hvordan vi ønsker å ivareta våre sosiale liv og ikke minst hvordan kommunen kan skape nødvendig trygghet, faglighet og kontinuitet i tjenestene, sier Johnsen.

Sykehjem, bolig med heldøgns omsorg – eller noe annet?

Rapporten kartlegger behovet for boliger til omsorgsformål og behandlingsplasser i institusjon, samt areal for funksjoner og tjenester i helse- og omsorgstjenesten, og foreslår løsninger som kan ivareta slike behov.

I rapporten heter det at morgendagens omsorgstjeneste skal legge til rette for at

  • brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv
  • lokalsamfunnets innbyggere mobiliseres på nye måter og blir ressurser for hverandre
  • velferdsteknologi blir en ressurs for brukere som dermed får bedre muligheter til å mestre hverdagen
  • ressursene hos ideelle og frivillige organisasjoner videreutvikles og tas i bruk på nye måter.

Viktig for alle

Rapporten er lagt ut slik at kommunens innbyggere og politikere kan debattere saken før kommunestyret tar de strategiske valgene.

- Med dette som bakteppe, må debatten om framtidens helse og omsorgstjenester handle om mer enn antall sykehjemsplasser, mener kommunalsjefen, og legger til:
- Det er nå viktig at alle aktører som har tanker om dette, melder seg på debatten.

Les rapporten via lenka under.