Planendringene søkes gjennomført som reguleringsendring i henhold til den forenklede planprosessen det åpnes for i plan- og bygningsloven §12-14, 2 ledd, da tiltaket ikke vurderes å gå ut over hovedrammene i gjeldene plan, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

Det er Harstad Havn KF som er forslagstiller. 

Gjeldene plan angir tillatt bebygd areal i prosent for hvert enkelt bebyggelsesfelt, herunder BKB2, BKB5, BKB7, BKB9 og BKB1. For å endre grad av utnyttelse på ovennevnte felt til 80%, må planen endres. 

Bakgrunnen er at en bl.a. ser at gjeldene BYA på omsøkte bebyggelsesfelt ikke er tilpasset behovet for virksomheter som er aktuelle for havne- og industriområdet. 

Endring 2 og 3, er endringer som hhv. sørge for et mer rasjonelt arealformål, mellom eksisterende kai på Rødskjær og utenforliggende sjøområde/skipsled, og endring av kryssløsning, hvor det i dag er regulert rundkjøring. 

Rundkjøring er ikke tråd med Statens vegvesens norm for kryss på nasjonal veg og søkes derfor endret. 

Plandokumentene er å finne i kommunes kunngjøring, samt på Rambølls nettsider: https://no.ramboll.com/presse/kunngjoringer - merket «Høring - Reguleringsendringer for områderegulering Rødskjær havn- og industriområde». 

Plankonsulent er Henning Larsen Architects AS/Rambøll. 

De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Henning Larsen AS, pb. 1077, 9503 Alta, ev. via e-post til pal.eskil.sneve@henninglarsen.com innen 27.01.2023. Spørsmål og henvendelser om planarbeidet kan rettes til tlf. 47 63 64 79. 

Berørte parter blir varslet særskilt ved brev.