Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2a pålegger kommunen å utarbeide en kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Slik forskrift ble vedtatt i juni 2017. Nye krav og behov begrunner en revisjon av forskriften. Kommunestyret har vedtatt å endre forskriften.

Forslag til revisjon av forskrift sendes ut til åpen høring. Alle som ønsker det, privatpersoner, organisasjoner/lag/foreninger og offentlige etater kan gi høringssvar.

Forskriften behandles av Harstad kommunestyre 24. juni 2021.

Sakens dokumenter er tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og legges ut på Servicetorget Harstad kommune rådhus 1.

Høringsinnspill sendes skriftlig innen 5. mai 2021 på eget skjema til postmottak@harstad.kommune.no eller returneres pr post til: Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad.

Les dokumentet her