Harstad kommune har nå igangsatt arbeid med å få innført skuddpremie for mink, ravn og kråke. Mink, kråke og ravn er jaktbare arter og har jakttid. Mink har jakttid hele året, kråke kan felles 15. juli til 31.mars og ravn fra 10. august til 28. februar. Villmink er en innført og uønsket art i Norsk fauna. Den gjør mye skade på småviltet og artsmangfoldet med sin overskuddsdreping når forholdene tilsier dette. Dette er årsaken til at minken har jaktid hele året.

Kråke og ravnebestanden har en stabil og økende bestandsutvikling i Harstad kommune. Den har pikket ut øynene på flere villsaulam ute på øyene. Disse lammene har gått en smertefull død i møte. Harstad kommune vurderer at kråke og ravnebestanden tåler en reduksjon i populasjonen.

Utkast til forslag til «Forskrift om fangstpremie på smårovvilt, Harstad kommune»:

Forskrift om fangstpremie på smårovvilt, Harstad kommune.

Hjemmel: Med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 51 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) kapittel II, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12.

§ 1. Harstad kommune innfører fangstpremieordning for smårovvilt: mink, kråke og ravn for perioden 1. januar 2019 – 31. desember 2020.

§ 2. Følgende premiesatser i kroner fastsettes for disse artene, skutt eller fanget i Harstad kommune innenfor fastsatt ordinær jakttid:

- Villmink 150,-

- Kråke 40,-

- Ravn 40,-.

§ 3. Samlet fangstpremie er kr 10 000 pr. år i 2 års prøve periode.

§ 4. Personer som fremmer krav om utbetaling av fangstpremie skal dokumentere betalt jegeravgift og jaktkort eller grunneiertillatelse innen Harstad kommune.

§ 5. 4 poter fra hvert dyr og 2 føtter fra hver fugl framlegges kommunen som grunnlag for  utbetaling av premie. Det må dokumenteres at smårovviltet er skutt eller fanget i kommunen med kartreferanse og tidspunkt.

§ 6. Det utbetales premie for nevnte smårovvilt skutt eller fanget fra og med 1. januar 2019.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til Harstad kommune/Areal- og byggesakstjenesten innen 15. august 2018. Etter høringsfristens utløp vil innspill og merknader bli behandlet og følge politisk sak om denne forskriften til Harstad formannskap til Harstad kommunestyre, som endelig vedtar forskriften.

 

Du kan laste ned forslaget til forskrift som PDF under.