Covid19-pandemien har medført store endringer i tjenestene til mange av våre tjenestemottakere. Vi har forståelse for at det er utfordrende for mange. Vi opplever at både tjenestemottakere, pårørende og ansatte står ekstra på i denne situasjonen for å løse utfordringene.

Hovedmålene for endringene er å:

  • Beskytte sårbare tjenestemottakerne mot smitte
  • Beskytte ansatte mot smitte
  • Bygge ekstra kapasitet for å kunne møte en situasjon hvor både tjenestemottakere og ansatte blir smittet og syke.

Hva er gjort og hvorfor:

  • Støttekontaktordningen er satt «på pause» Dette er begrunnet i at vi alle sammen er oppfordret til å være mindre i direkte kontakt med andre mennesker for å forebygge at smitte sprer seg.
  • Avlastningstilbud er redusert. Dette er begrunnet på samme måte, at vi skal være i minst mulig direkte kontakt med andre og at vi skal ha færrest mulige «nærkontakter»
  • Dagtilbud er redusert. Dette er begrunnet med at vi skal redusere smitte, men også at vi skal frigjøre ansatt kapasitet til å gjøre de ekstraordinære oppgavene som følger av pandemien. Vi har lagt planer for virksomhetene som følge av nasjonale føringer, og justert disse etter hvert som føringene har endret seg. Dette er planer helt ned på avdelingsnivå og i forhold til hvordan hver enkelt tjenestemottaker skal ivaretas.
  • Besøksforbud på institusjoner. Dette er en nasjonal føring, som er iverksatt for å beskytte de av kommunens innbyggere som er mest sårbare. Det er også iverksatt tiltak for å begrense besøk i samlokaliserte boliger, fordi beboerne der bor tett og har felles ansatte som gir tjenester. Mange av de som bor i disse boligene er innbyggere som er ekstra sårbare for smitte.
  • Noen planlagte korttidsopphold og avlastningsopphold er satt på vent. Dette er for å frigjøre kapasitet til innbyggere som blir smittet og må ha helsehjelp. Vi har frigjort en avdeling til Covid19 syke, den har så langt ikke vært i bruk.
  • Redusert praktisk bistand. Dette er begrunnet med et behov for å frigjøre kapasitet for å ivareta de som har behov for helsehjelp, og som ikke kan klare seg uten. Det gjøres nå vurderinger i hver enkelt sak, på når vi må inn å gjøre praktisk bistand hos enkelte av våre tjenestemottakere.

Alle våre tjenestemottakere skal ha blitt kontaktet av de som leverer tjenester. Både de som har fått satt sine tjenester på pause, og de som fortsatt får tjenester. Noen får tjenestene sine på en annen måte enn tidligere. Vi har kontakt med mange på telefon, eller via videokonferanse for å forsikre oss om at folk har det bra.

Det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke tjenester og tjenestemottakere som må prioriteres. Vi ber om at innbyggere tar kontakt med oss dersom de opplever forhold som vi bør være kjent med. Ta kontakt med den avdelingen som leverer tjenesten. Kontaktinformasjon finnes på kommunens hjemmeside.  Er du i tvil om hvor du skal henvende deg, ta kontakt med sentralbordet på rådhuset som kan hjelpe deg videre.