Harstad kommune har i dag en rekke brukere som har store bistandsbehov, og som derfor mottar ressurskrevende tjenester. Tjenesten som den enkelte bruker får, leveres ofte fra ulike enheter i kommunen. Kommunen kan søke om refusjon for 80 prosent av kostnadene per bruker som overstiger 1,3 millioner kroner. Derfor er det viktig at kommunen har god oversikt over den totale tjenesten som hver enkelt bruker mottar, slik at kommunen får de refusjonene vi har krav på, og dermed kan gi brukerne et godt tjenestetilbud.

Ekstern gjennomgang av rutiner

Kommunen har rutiner for å holde oversikt over de totale utgiftene, og søke om refusjon. Vi har egne registreringsansvarlige som sjekker at alle kriteriene for refusjon er oppfylt. Etter at dette er gjort gjøres det en ekstern vurdering av revisorer fra KomRev Nord IKS, som gjennomgår og kontrollerer kravet, før kravet sendes til staten.

Kommunen har hatt dialog med KomRev Nord om kvaliteten på vår registrering. Her får kommunen bekreftet at vår registrering er i tråd med gjeldende kriterier. Når revisjonens gjennomgang avdekker feil eller mangler, rettes dette opp etter dialog mellom kommunen og revisjonen.

Med jevne mellomrom er det hensiktsmessig å gå mer grundig gjennom egne rutiner. Etter en henvendelse fra Sødermann gikk derfor kommunen tidligere i år ut med en kunngjøring på Doffin om at vi ønsket å inngå avtale med selskapet, der oppdraget var definert som: Rådgiving og kartlegging av utgifter ved ressurskrevende tjenester for å bedre refusjonsordningen.

Utlysningen

Sødermann AS har spesialisert seg på denne type gjennomganger. Selskapet tilbød seg å bistå kommunen med en gjennomgang av rutinene. Selskapet tilbød to alternativer: fastpris eller en modell basert på provisjon. Fastprisen var så pass høy at den ikke var aktuell å gå inn på. Samtidig var vi usikre på om en slik gjennomgang ville gi i økt tilskudd. Derfor falt valget på Sødermann AS og en provisjonsbasert prismodell.

Utvidet avtalen

I avtaleinngåelsen med Sødermann er den endelige avtalen blitt bestående av to punkter:

  1. Gjennomgang av rutiner og prosedyrer knyttet til registrering av ressurskrevende tjenester.
  2. Gjennomgang av rutiner og prosedyrer for registrering av utviklingshemmede  

 

Kommunen har ikke hatt til hensikt å foreta en gjennomgang av rutiner og prosedyrer for registrering av utviklingshemmede. Punkt to kom med i avtalen etter utlysningen, og var ikke det kommunen etterspurte.

Denne delen av avtalen er nå sagt opp.

Tar ansvar

- Jeg beklager og tar det fulle ansvaret for at vi inngikk en slik avtale med Sødermann AS, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

- Avtalen kan ikke på noen måte sammenlignes med Tolga-saken. Sødermann AS har heller ikke hatt oppdrag for Tolga kommune. Men Harstad kommune skal ikke drive med noe som kan oppfattes etisk feil av våre ansatte eller av samfunnet for øvrig. Flere av kommunens ansatte har i oppstartsmøter reagert på denne delen av prosessen, og oppfattet den som et etisk dilemma. Derfor sto det helt klart for oss at vi måtte stoppe den delen av avtalen.