HER ER ORDFØRER KARI-ANNES OPPSUMMERING ETTER TO OG EN HALV UTE MED KORONATILSTANDER. HER ER OGSÅ LISTA OVER HVA KOMMUNEORGANISASJONEN HAR GJORT FOR Å TILPASSE OSS SITUASJONEN AKKURAT NÅ.

 

Harstad og Nord-Norge har per nå relativt få smittede. Vi er ennå en situasjon hvor smitten hos påviste smittetilfeller kan spores. Så langt kan de fire tilfellene med påvist smitte i Harstad alle spores til utlandet.

Det første smittetilfellet som berørte oss var en innbygger i en nabokommune som jobber ved en helseinstitusjon hos oss. Når situasjonen oppstod ble det raskt etablert et nytt driftsregime ved helseinstitusjonen hvor nødvendige smittevern hensyn ble tatt. Pasienter og ansatte som hadde luftveissymptomer ble testet og de ansatte måtte være i hjemmekarantene når de ikke var på jobb. Heldigvis var ingen ansatte eller pasienter ved helseinstitusjonen smittet og vi er nå tilbake i en normal driftssituasjon.

PANDEMIGRUPPE

I henhold til pandemiplanen hadde pandemigruppen første møte tidlig i februar, og har jevnlig møtt etter det, og daglig fra 13. mars

KRISELEDELSE

Kriseledelsen ble satt 12. mars, og har hatt daglige møter etter det.  

ENDRET DRIFT OG KARANTENE

Vi har vært i en situasjon hvor ca. 10 % av arbeidsstyrken vår var i karantene. Nå er reisekarantene enten slutt eller i ferd med å gå ut, og antallet i karantene er mer enn halvert.

Tilbud som barnehage og SFO er stengt ned. Kun barn hvor begge foreldrene jobber i det som er definert som samfunnskritiske funksjoner får et tilbud.

Harstad kommune er nå i en ventefase hvor vi forbereder oss på at antallet med smitte vil øke, og på at en del av de som blir smittet vil ha behov for hjelp fra oss. Vi har en god dialog med UNN Harstad.

BEHOV FOR EKSTRA BEMANNING OG FLERE SENGEPLASSER

Det er først og fremst innen helse og omsorg at vi har behov for ekstra bemanning og hvor behovet kan øke fremover. Men også innen renhold og til å ordne mer praktiske ting har vi tidvis hatt og vil ha behov for ekstra ressurser.

Innen helse og omsorg kan vi komme i en situasjon hvor vi får mange ansatte ut i karantene som følge av smittespredning. Vi kan også måtte lage en egen «koronaavdeling» og vi kan få behov for ekstra sengeplasser. Dette gjør at vi raskt må kunne oppbemanne.

For å løse behovet for ekstra bemanning nå og fremover har vi følgende strategi, som kan oppsummeres i tre trinn:

1.
Bruke ansatte innen helse og omsorg som er frigjort ved at en del tjenester midlertidig er tatt bort eller redusert, samt gjøre bruk av deltidsreserven innen sektoren.

2.
Omdisponere ansatte som har midlertidig har mistet deres ordinære arbeidsoppgaver. De fleste av disse ansatte jobber i barnehager og grunnskolen. Disse får nødvendig opplæring for å gå inn i pleie og omsorgssektoren. Fortrinnsvis for å ta seg av oppgaver som ikke krever helse- og sosialfaglig kompetanse.

3.
Gjøre bruk av de mange som har meldt seg i kartleggingen vi har gjort av personer som ikke jobber i Harstad kommune. Disse deles i to grupper, de med helsefaglig kompetanse og de uten.

Per nå er vi der at vi har gjennomført trinn 1. Trinn 2 er vi i gang med. Opplæringen er i gang. Når det gjelder trinn 3 – de som ikke jobber hos oss, men som har meldt seg til tjeneste, har vi i liten grad gjort oss bruk av disse til nå.

 

Vi har imidlertid planlagt for at utbredelsen av smitte i Harstad og antallet som trenger hjelp hos oss kan øke, og er godt forberedt på det.

Vi setter derfor stor pris på det store viljen til å bidra som våre egne ansatte og hele Harstadsamfunnet viser.

NOE AV DET SOM VI HAR GJORT INNENFOR DE ULIKE SEKTORENE

Lista er ikke uttømmende:

Helse og omsorg

 • Laget en egen koronaorganisering – pandemigruppe og flere under grupper
 • Etablert egen kontaktperson opp mot UNN Harstad
 • Innskjerpet smittevernrutinene
 • Etablert felleslager for smittevernutstyr
 • Etablert rutiner for å sikre tilgang på smittevernutstyr
 • Etablert koronatelefon
 • Etablert luftveisklinikk
 • Midlertidig tatt bort eller redusert noen tjenester og tilbud for å redusere smittefare og frigjøre personell
 • Kjøpt 20 ekstra sykesenger
 • Forberedt en egen koronaavdeling
 • Etablert Folkehelsegruppe som gir råd og veiledning til virksomheter angående smittevern og karantenebestemmelser, behandler meldinger om manglende oppfølging av smitteverntiltak i virksomheter og gir generelle råd og informasjon til befolkningen angående smittevern
 • Etablert Fiksegruppe som kan yte bistand av ulik art til personer som trenger hjelp i det daglige.
 • Etablert en større gruppe som bedriver aktiv smitteoppsporing etter påvist koronasykdom
 • Etablert smittetestteam som drar ut og tar prøver av beboere i sykehjem og pasienter i hjemmetjenesten m.fl.
 • Forberedt økt kapasitet med flere sykehjemssenger på Olavsgården
 • Etablert en teknisk løsning (nettbrett) for sosial kontakt for alle beboere i sykehjem og bosentre. Ansatte fra barnehage settes inn i arbeidet.

Barnehage

 • Barnehagetilbudet er stengt som ledd i de nasjonale tiltakene
 • Omsorgstilbud etablert for barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner
 • Personell som har mistet sine ordinære arbeidsoppgaver er kartlagt og frigjort til andre oppgaver, primært til helse og omsorg
 • Eget personell gjør renhold der det er aktivitet
 • Faglig oppdatering, blant annet på digitale kurs og møteplasser
 • Oppfølging av barn med spesielle behov og i en sårbar livssituasjon

SFO

 • SFO er stengt som ledd i de nasjonale tiltakene
 • Omsorgstilbud etablert for barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner
 • Personell som har mistet sine ordinære arbeidsoppgaver er kartlagt og frigjort til andre oppgaver, primært til helse og omsorg

Skole

 • Skolene er stengt som ledd i de nasjonale tiltakene
 • Digitalundervisning/hjemmeundervisning er etablert
 • Personell som har mistet sine ordinære arbeidsoppgaver er kartlagt og frigjort til andre oppgaver, primært til helse og omsorg
 • Skoletilbud etablert for barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner

Barnevern

 • Barneverntjenesten er tilgjengelig på telefon 916 27 960, normal besøkstilgang er stengt av smittevernhensyn.
 • Barneverntjenesten har hatt kontakt med alle familier som har tjenester fra oss i løpet av de siste ukene
 • 2/3 av staben har hjemmekontor, men alle saksbehandlere er tilgjengelig i åpningstiden.  
 • Barneverntjenesten gjennomfører fortsatt møter i saker der dette er vurdert som nødvendig
 • Oppfølging av barn med spesielle behov og i en sårbar livssituasjon.

Psykisk helse

 • Opprettet egen samtaletelefon for alle i Harstad som trenger noen å snakke med
 • Artikler og korona-råd på nettsider og sosiale medier

PPT

 • Hjemmekontor benyttes av ca 2/3 av de ansatte.
 • Prioriterer lovpålagte oppgaver som sakkyndighetsarbeid og rapportskriving. Foreløpig ingen som er overtallig.
 • PP-rådgiverne arbeider med sakkyndig vurdering og bruker telefon og videomøter i kontakt med skoler, foresatte og elever. Elevstemmen vektlegges i arbeidet når vi ikke kan dra ut på observasjon og testing.
 • Etablert en digital løsning for elektronisk signering fra foresatte på henvisninger/bestilling av sakkyndig vurdering som ikke er signert.
 • Skoleteamet opprettholder kontakt med elever sammen med skolene/foresatte gjennom telefon.
 • Førskoleteamet ferdigstiller årsrapporter og har vært i kontakt med alle sine barnehager og noen foreldre.
 • Ekstra: Rapport fra førskoleteamet i fht tiltak etter barnehageloven § 9 a inneholder også forslag til aktiviteter som foresatte kan følge opp hjemme til førskolebarn som nå ikke får sine vedtakstimer. Det tilbys også veiledning.
 • Logopedene har kontakt med sine skoler og barnehager. Det gis veiledning og samarbeider med Statped opprettes eller viderføres.
 • Familiens hus følger opp alle familier som har fått veiledning med PMTO eller COS-P. Ringer og holder kontakt med familier for å gi råd/veiledning.
 • Nærværsteamet følger opp sine saker på telefon/digitale møter sammen med skole, foresatte og elev.
 • Familiens hus og skoleteamet betjener kommunens samtaletelefon sammen med kommunepsykologer og andre fagfolk.
 • Ledelsen har faste ukentlige team-møter med følgende team: PP-rådgiverne, skoleteamet, førskoleteamet/logopeder og med de som betjener samtaletelefonen.
 • Eget personell har daglig renhold på fellesområder/kontaktflater (unntatt gulv)
 • Fellesareal og kontor som ikke benyttes er låst av for å redusere behov for renhold.

Renhold

 • Digital kommunikasjon vi facebook-gruppe
 • Ansatt smitteansvarlig (sykepleier) for å sikre de ansatte mot smitte under arbeid.
 • Renhold med klor og microkluter på alle flater som rengjøres.
 • Renholdere arbeider ikke i større grupper.
 • Etablert turnus for renholdere ved helsebygg, dette for og gi tilbud om 7 dagers renhold.

IKT

 • Hjemmekontorløsninger
 • Optimalisering av nettverk
 • Opplæring i elektroniske møter

Kommunikasjon

 • Opprettet egen koronaseksjon på nett.
 • Jevnlig info fra kommuneoverlegen via sosiale medier.
 • Gitt ansvar til enheter og avdelinger som selv oppdaterer sine ting.
 • Lager plakater og skriv til institusjoner, pårørende og ansatte.
 • Gitt ut pressemeldinger og holdt pressekonferanser.
 • Send oppdateringer og artikler til lokalmedia.
 • Svart på spørsmål fra absoutt alle
 • Bistått i utforming av budskap, kanaler og uttrykk

Økonomi

 • Foreldre/foresatte skal ikke betale for barnehage/SFO når disse er stengt.
 • Ingen purring på kommunale avgifter for førte kvartal.

Næring

 • Ingen purring på kommunale avgifter for første kvartal.
 • Som et tiltak for å bedre likviditeten hos lokalt næringsliv, tilbyr Harstad kommune å betale allerede mottatte faktura før forfall. I første omgang tom april 2020.
 • Leverandører kan sette forfallsdato = fakturadato.
 • Gratis parkering på kommunale plasser i sentrum.

Politikk

 • Avholder digitale møter.
 • Hatt egen opplæring for politikere i digitale møter
 • Skal ha kommunestyremøte med halvparten på skjerm og halvparten til stede fysisk

Lokale vedtak

 • Karantene for alle som kommer sør for Dovre, minus Møre og Romsdal i 14 dager etter ankomst Harstad
 • Kun hurtigrutepassasjerer som har Harstad som destinasjon, kan stige av. Det vil si at hvis man skal reise videre med hurtigruta, kan man ikke komme i land i Harstad.  

Utvidet testing og sporing

 • Harstad driver enda med smittesporing når vi får innbyggere som har testet positivt. Vi tar kontakt og gir råd og veiledning til ganske mange i denne situasjonen.
 • Vi har også en individuell vurdering på hvem som skal testes.