Etter plan- og bygningsloven § 12-4 er kommunestyrets vedtak gyldig uten stadfestelse av Statsforvalteren.

Kommunestyrets vedtak og sakens dokumenter finnes her.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring,
jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.
Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og
forvaltningslovens regler om klage. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet og
skal sendes til Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller
postmottak@harstad.kommune.no.
Frist for å klage på vedtaket er 3 uker etter denne kunngjøringen.