Harstad kommune har utarbeidet et forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2017-2020. Planen er en helhetlig plan, som omhandler både den generelle boligutvikling og de ulike boligsosiale utfordringer. Planen skal være et styrende og forpliktende dokument. Planen skal legge grunnlag for prioriteringer og tiltak i saker som berører eller vedrører Harstad kommunes boligpolitikk.

Planen beskriver mål for boligpolitikken og inneholder tiltak og prioriteringer innenfor planens tre målområder.

Boligpolitisk handlingsplan sendes nå ut på åpen høring og skal senere sluttbehandles av kommunestyret i juni 2017.

Høringsfrist er satt til 28. april 2017

Høringsuttalelser sendes til postmottak@harstad.kommune.no eller Harstad kommune c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad

Merkes med saksnr 17/1651

Ved spørsmål kontakt prosjektleder Jan Martin Skoglund,

Telefon 77 02 69 04
Epost: jan.skoglund@harstad.kommune.no

Lenke til dokumenter: http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493807