På nordsiden av Harstad omtrent 3 km fra sentrum ligger Bergsvågen Næringspark. Området ligger ned mot Bergselva og småbåthavna i Hagan med adkomst fra Haganvegen.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til senterområde og Bergsvågen Nærinspark AS ønsker å utvikle dette til et attraktivt bydelssenter med boliger, butikker og andre tjenester.
Det planlegges inntil 80 leiligheter og 3000 kvadratmeter med næringsarealer. Utbyggingen vil bli gjennomført i 4 utbygningstrinn.

Planarbeidet for Bergsvågen skal legge til rette for etablering av handel, offentlig tjenesteyting og boliger.
Veistrukturen innen planområdet vil bli tilpasset ny planlagt bebyggelse. Byggehøyden planlegges økt fra dagens regulerte høyde på kote +15,0 moh til maks høyde +19,0 til 22,0 moh på ny bebyggelse. Utnyttelsesgrad og arealbegrensning på ny bebyggelse som i gjeldende reguleringsplan.
Friområder, friluftsområder, vegetasjonsskjermer og båndlegging + hensynssoner for bevaring av kulturmiljø i nord og øst ivaretas og videreføres i endret plan.
Det utarbeides en detaljert reguleringsplan som skal gi rammebetingelser for tomteutnyttelse, parkering, ute- og lekeområder samt veg- adkomstforhold.
Det er utarbeidet overordnet VAO-plan, analyse av grunnforholdene i forhold til forurensning og støy-, luft- og trafikkvurdering.

Man kan lese innstillingen til kommunestyret her