Asplan Viak AS har på vegne av Hvedingkvartalet AS utarbeidet forslag til reguleringsendring for Hvedingkvartalet. Planforslaget legger til rette for økning av tillatt byggehøyde for boliger innenfor område B/F/K1 i reguleringsplan for Hvedingkvartalet, vedtatt 02.04.2020. Gjeldende reguleringsplan har vedtatt maks høyder på bebyggelsen trappet opp langs Hans Egedes gate fra nord mot sør på kote 31 moh, 34 moh, 37 moh og 40 moh. 

Forslag til endret reguleringsplan har høyder på kote 32,3 moh, 35,4 moh og 42,0 moh. Det er en økning på hhv 1,2 m, 1,4 m og 2 m fra gjeldende plan. Bakgrunnen for endring av tillatte byggehøyder er at tiltakshaver ønsker å benytte prefabrikkerte moduler i tre fremfor stål og betong. Tre som bæresystem krever økte dimensjoner og gir økt høyde på etasjeskillene.  

Forslaget ble avslått av kommunestyret med 23 mot 11 stemmer.