Fylkesmannen konkluderte i tilsynssaken den 20.09.19 med at Harstad kommune v/ Helsehuset i dette tilfellet ikke hadde gode nok rutiner for journalføring og legemiddelhåndtering. Den helsehjelpen som ble gitt til denne aktuelle pasienten representerte et brudd på forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.

Harstad kommune v / Helsehuset har tatt saken til etterretning og har skjerpet rutinene sine. Alle pasientforløp skal følge egen prosedyre ved innkomst til avdelingen. Avdelingen har innført nye rutiner for medikamentadministrasjon og prosedyre for journalføring er under revidering, og vil omfatte hele kommunens helse- og omsorgssektor. 

Vi jobber kontinuerlig med forbedring av kvalitetsarbeid, og har tatt lærdom av denne saken som vi tar med oss i vårt arbeid med å forbedre prosedyrer og etterlevelse av disse.

Kommunen har hatt møte med de involverte, og vi beklager de ulempene saken har medført for pasient og pårørende.