Virksomhetens plikter

Gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves.

Badeanlegg er meldepliktige til kommunen. Send e-post til postmottak@harstad.kommune.no

Opplysningsplikt
Eier/driver har opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Internkontroll
Det skal etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet, resultater av vannprøver, samt system for avvikshåndtering.

Ved avvik, dvs. svikt i rutiner eller ved brudd på forskriftens bestemmelser, skal dette håndteres etter utarbeidet avviksprosedyre. Hensikten med avviksprosedyren er å sikre at feil rettes og at problemer løses, og hindre gjentagelse.
 

Avdeling Folkehelses oppgaver

  • Motta og behandle meldinger om badeanlegg
  • Behandle klager
  • Føre tilsyn, ev. i form av systemrevisjon
  • Gi pålegg om nødvendige tiltak
  • Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold tilknyttet badeanlegget

Melding av virksomhet

Badeanlegg er meldepliktige til kommunen. Send e-post til postmottak@harstad.kommune.no.