► Vaksinering av barn 5 - 11 år

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttets åpnet for vaksinasjon av barn og ungdom i alderen 5-11 år. Risiko for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare og derfor bør vaksineres. Dette vil være mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare grupper eller personer, eller barn som skal reise/ flytte til et land med høyt smittetrykk og dårlig helsehjelp. Det er altså ikke en anbefaling fra myndighetene, men et tilbud. 

For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke under 3 uker (minimumsintervall).

Samtykke, men ikke skriftlig samtykke, kreves ved vaksinasjon av barn under 16 år. Skriftlig samtykke kan likevel ofte være det mest praktiske ved vaksinasjon av barn, siden samtykket skal dokumenteres. For koronavaksinasjon av barn gjelder det at det må foreligge samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. For barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for rådet fra Folkehelseinstituttet. 

Slik bestiller du time

Du må ringe pandemitelefonen 415 71 800 for å bestille time til vaksinering av barn mellom 5-11 år.

Samtykkeskjema

Her kan du laste ned samtykkeskjema.

 

► Vaksinering av barn 12 - 15 år

Årskullene i ungdomsskolen født i 2006 - 2008 tilbys nå to vaksinedoser. Man kan bestille time til barnet slik at det kan få vaksine fra den dagen det fyller 12 år. 

Bakgrunn
Ungdom i denne alderen blir sjelden alvorlig syke av koronasykdom. Noen få barn og unge vil likevel kunne få et alvorlig forløp hvis de får koronasykdom. Med økt smitte i samfunnet kan antallet ungdom med alvorlig forløp øke. Tilbudet om vaksinasjon gjør at den enkelte kan få anledning til å beskytte seg gjennom vaksinasjon. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet. Les mer her om vaksinasjon av unge.

Samtykke
Koronavaksine til barn/ungdom 12-15 år forutsetter samtykke fra begge foresatte dersom begge har foreldreansvar. Det betyr at begge foresatte må være enige for at barnet kan vaksineres, og at det ikke er anledning til å vaksinere dersom det mangler samtykke fra den ene. Ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig. 

Hvis man som foresatt bestiller time til sitt barn gjennom Helseboka, kan foresatte nummer to også signere  samtykke i Helseboka.

Last ned samtykkeskjema her.

Vaksinering 
Vi anbefaler at foreldrene selv setter sitt barn opp til vaksinering i Helseboka. Det er også mulig å bestille time via Pandemitelefonen

► Vaksinering av barn 16 - 18 år

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan bli alvorlig syke av koronainfeksjon. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen, samt bidra til mindre smitte i samfunnet. Ungdom mellom 16 og 18 år anbefales 2 doser koronavaksine med 12 ukers mellomrom mellom dosene. 

De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales en dose koronavaksine.

De under 18 år med bankid kan registrer seg selv i helseboka og bestille seg time selv. Hvis ungdommen ikke er fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.

Les mer om bakgrunnen her.

► Tredje vaksinedose for personer med alvorlig svekket immunforsvar

Det er viktig at alle som melder seg til vaksinering sjekker at de tilhører de gruppene som nå er anbefalt tredje dose. Gruppen består av:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon. Last ned egenerklæringsskjema her

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
   
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Oversikt over hvilke medisiner 

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine:  

Informasjonsbrev

For at vi skal kunne sette vaksinen i hallen er det viktig at du tar med dokumentasjon fra lege på at du tilhører en av de gruppene som er anbefalt vaksine, eller kan fylle ut et egenerklæringsskjema. Spesialisthelsetjenesten er i gang med å sende ut brev til flere av sine pasienter, og for noen pasienter er det viktig at tidspunkt for vaksine tilpasses deres aktive behandling. Noen har allerede mottatt dokumentasjon, enten i form av journalnotat, epikrise eller brev.  Det må gå minimum fire uker mellom dose 2 og dose 3.

Du kan selv bestille time for 3. dose via helseboka.

Andre som anbefales tredje dose

Merk at tredje dose gis til pasienter med pasienter med svekket immunforsvar, og er en del av grunnvaksinen deres. Fire uker er fordi man tror at effekten ikke er full før etter tredje dose, og da er det i dag fire uker mellom hver dose for disse.

Det anbefales også en oppfriskingsdose/boosterdose med koronavaksine til de over 65 år og sykehjemsbeboere.  De som skal ha booster-dose/oppfriskningsdose har full effekt etter to doser, men dette svekkes over tid. Derfor får man tilbud om en oppfriskningsdose seks måneder etter dose to.

► Fjerde vaksinedose for personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset og er derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose i sin primærvaksinasjonsserie.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt 3 doser som del av sin primærvaksinasjonsserie, vil oppfriskningsdosen bli deres dose nr 4.

I en situasjon med økt smittepress i samfunnet og dermed økt risiko for at personer i sårbare grupper smittes og blir alvorlig syke, åpnes det nå opp for at ved vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsserien, kan intervall mellom 3.dose og oppfriskningsdosen reduseres ned til 3 måneder. 

En oppfriskningsdose er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt effekt av vaksinedosene i primærvaksinasjonsserien, men som over tid mister deler av beskyttelsen. For å få best mulig effekt av en oppfriskningsdose trenger immunforsvaret tid til å modnes. Lenger intervall mellom dosene kan gi høyere og mer langvarig beskyttelse. Dette må vurderes opp mot behovet for raskere beskyttelse ved et kortere intervall.

► Oppfriskingsdoser til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Det er viktig at personer med alvorlig svekket immunforsvar fullfører anbefalingen om 3 vaksinedoser i grunnvaksineringen samt en oppfriskingsdose, altså totalt 4 doser.

Så åpnes det nå opp for at behandlende lege (dette vil primært være en sykehusspesialist), med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon.

Dersom din lege anbefaler deg en ytterligere oppfriskingsdose, så må legen dokumentere dette i form av et skriftlig brev. Hvilken vaksine og doseintervall det er mest hensiktsmessig å benytte vil være opp til behandlende lege.

Du bestiller selv time til vaksine på vanlig måte, enten digitalt via Helseboka eller ved å ringe pandemitelefonen. Dokumentasjon fra behandlende lege må medbringes vaksinasjonskontoret.

 

► Oppfriskningsdose - tredje dose til 18 - 64 år

Vi tilbyr oppfrisningsdose til alle mellom 18 - 64 år. Det må ha gått 20 uker siden andre dose. Vi har mange som kommer for tidlig til vaksinering for å få tredje dose, og de må forlate ustukket. Ikke la deg bli en av dem. 

Slik sjekker du når du fikk andre dose

Du kan sjekke når du fikk din andre dose her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ eller du kan ringe pandemitelefonen

Bestilling av time

Timebestilling skjer via helseboka. Se lenger ned på denne siden.

* Dette gjelder:

 • Organtransplanterte
 • Personer med immunsvikt
 • Blodkreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS, CP, Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

      Det gjelder IKKE personer med astma eller hjertesykdom. Er du i tvil om du tilhører gruppen, ring pandemitelefonen.

► Oppfriskningsdose - tredje dose for de over 65 år

En oppfriskningsdose med koronavaksine er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første dosene, men som over tid får dårligere beskyttelse. Målet er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, øke forutsetningene for beskyttelse mot nye varianter, samt å forlenge beskyttelsen.

Intervall

Oppfriskningsdosen kan tidligst gis 20 uker etter dose 2. Dersom du er usikker på når du fikk din andre dose, kan du selv sjekke dette på helsenorge.no, eller du kan ringe pandemitelefonen.

Det bør være et intervall på minst 1 uke mellom influensavaksine (eller andre vaksiner) og koronavaksine.

Timebestilling

Dette kan enten gjøres via Helseboka på nett eller ved å ringe pandemitelefonen 41571800. Fastlegene har ikke tilbud om koronavaksine til sine pasienter. Personer med alvorlig svekket immunforsvar har allerede fått tilbud om en 3. dose.  Dersom du tilhører denne gruppen, og enda ikke har fått vaksine bør du bestille deg time.

► Fjerde dose (andre oppfriskningsdose) til de over 75 år

Personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Folkehelseinstituttet har bedt kommunene prioritere sykehjemsbeboere og personer over 80 år først.
Vi tilbyr først ny oppfriskningsdose til de mest sårbare, og for de i sykehjem og med hjemmesykepleie. Disse er allerede under omsorg av pleiepersonale som mange steder vil kunne være vaksinatører. 

FHI anbefaler derfor følgende prioriteringsrekkefølge: 

 • Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie 
 • Aldersgruppen 80 år og eldre 
 • Aldersgruppen 75-79 år   
 • Aldersgruppen 65 - 75 år

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  

De på 75 år og eldre som har gjennomgått sykdom skal også ta oppfriskningsdose.
Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Personer som er 75 år eller eldre og sykehjemsbeboere som har gjennomgått infeksjon anbefales derfor også å ta oppfriskningsdose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. 

Se også https://www.fhi.no/nyheter/2022/eldre-og-sykehjemsbeboere-anbefales-ny-oppfriskningsdose/ og https://www.fhi.no/nyheter/2022/Oppstart_av_vaksinasjon_fra_aldersgruppen_65-74/

► Valg av vaksine

Vi tilbyr Pfizer og Moderna vaksine. De under 18 år skal ha Pfizer. Det er anbefalt kombinasjon med en dose Pfizer og en dose Moderna som skal beskytte spesielt godt mot delta varianten til voksne. Vi imøtekommer i stor grad den enkeltes ønske om vaksinetype så lenge vi har begge typene tilgjengelig. 

► Intervall mellom dosene

For de som skal ha to doser, er det viktig at det er et viss intervall mellom dose en og to. Går det for kort tid mellom dose en og to, vil man ikke få grønt vaksinepass. 

Alder under 12 år: Koronavaksinene for barn under 12 år er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet. Foresatte kan fortløpende bestille time for 1. dose til sitt barn etter fylte 12 år.

12-15 år (født 2006, 2007, 2008): Tilbys en enkeltdose. Enkelte barn kan etter vurdering av lege tilbys 2 doser. Dersom barnet har gjennomgått koronasykdom anbefales det foreløpig ikke vaksinering.

12-15 år med alvorlig grunnsykdom: Tilbys 2 doser med 8-12 ukers mellomrom. Dersom barnet har gjennomgått koronasykdom anbefales det kun 1 dose.

16-17 år: Tilbys 2 doser med 8-12 ukers mellomrom. Dersom du har gjennomgått koronasykdom anbefales det kun 1 dose.

18-64 år: Tilbys 3 doser. Minimumsintervall mellom dose 1 og 2 er 4 (3) uker. Minimumsintervall mellom dose 2. og 3 er 20 uker. Dersom du har gjennomgått koronasykdom trenger du kun 2 doser.

Alder over 65 år: Tilbys 4 doser. Minimumsintervall mellom dose 1 og 2 er 4 (3) uker. Minimumsintervall mellom dose 2. og 3 er 20 uker. Dersom du har gjennomgått koronasykdom trenger du kun 2 doser. Eldre og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose anbefales per 29. juni 2022 en ny oppfriskningsdose med koronavaksine fra 1. juli 2022. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  

Alle ansatte i helse og omsorgstjenesten: Tilbys 3 doser. Minimumsintervall mellom dose 1 og 2 er 4 (3) uker. Minimumsintervall mellom dose 2. og 3 er 20 uker. Dersom du har gjennomgått koronasykdom trenger du kun 2 doser.

18-44 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp (prioriteringsgruppe 4): Tilbys 3 doser. Minimumsintervall mellom dose 1 og 2 er 4 (3) uker. Minimumsintervall mellom dose 2. og 3 er 20 uker.  Dersom du har gjennomgått koronasykdom trenger du kun 2 doser.

 

► Bestill time for vaksinering

 • Det er KUN lenken under - fra Harstad kommunes hjemmeside - som kan brukes. 
 • Du må svare på hvem som er din fastlege og noen spørsmål om din egen helse.
 • Informasjonen vil lagres i din personlige journal i Helseboka. Den vil senere kunne deles med din fastlege.
 • Du må vente en stund til du ser en endelig bekreftelse på timebestillingen. Vent med å lukke nettleseren eller gå ut av helseboka til du har fått synlig bekreftet time. 
 • Når du har registrert deg vil du få en bekreftelse på sms om at registreringen er mottatt.
 • Du logger ut ved å lukke nettleservinduet. Du vil bli bedt om å logge inn eller bruke pinkode neste gang.
 • Du kan be om at informasjonen slettes etter at vaksineringen er over. 
 

 

Telefonhjelp

Dersom du har problemer med å bestille time, kan du ringe pandemitelefonen på telefon 415 71 800. Du kan endre timen digitalt inntil 24 timer før. Etter det, må du ta kontakt med pandemitelefonen for å endre time. 

 • VIKTIG: Før du ringer - ha klart personnummer og mobilnummer vi kan kontakte deg på senere. Du må taste 2 når skal velge tjeneste.

► Endre timen for vaksinering

De som har time, men ikke kan ta vaksinen, kan logge inn i helseboka via SMS-en du allerede har fått og kansellere timen senest et døgn før timen er satt opp. Du kan også bruke denne lenken: https://www.helseboka.app/login?clinicId=5269  Du kan også endre eller kansellere timen hvis du har lastet ned APPen til telefonen din.
Er det mindre enn 24 timer, ta kontakt med pandemitelefonen (415 71 800) og gi beskjed om det, slik at vi kan kalle inn noen andre. 

► Tips før vaksineringen

Det er en del ting man kan gjøre for å få en best mulig opplevelse. 

 • Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. 
 • Avbestill timen din på samme måte som du fikk bestilt timen, og bestill deg en ny time når det blir aktuelt.
 • For de som bruker blodfortynnende medisiner så anbefales det at det tas etter vaksinering. Det vil si at de setter seg opp på time tidlig på dagen.
 • Det skal gå minimum 7 dager fra annen vaksinasjon til du får første dose av denne vaksinen.
 • Ikke møte på tom mage - vi tåler vaksiner bedre når  vi har spist.
 • Ikke kom lenge før den oppsatte timen - kom 5 minutter før. 
 • Ha på klær som lett kan gjøre ene armen tilgjengelig for vaksinering. Ha t-skjorte innerst eller en singlet.
 • Man skal sitte til observasjon i 20 minutter før man kan forlate lokalene.
 • Hvis man ikke får til å bestille seg time, er det mulig å ringe pandemitelefonen, 415 71 800.
 • De som får time som har pårørende, bes - hvis mulig -  hjelpe sine å sette seg opp på time.
 • Husk munnbind - dette tas på før du går inn i bygget.

► Vaksinestatus i Harstad

Uke 46 og fremover: 
Vi fortsetter vaksineringen både mot influensa og korona


Uke 44-45
I denne perioden vil vi sette influensavaksine


Uke 41 - 43
Vi vaksinerer hver onsdag, også med dropin.


Uke 40
Vi flytter vaksineringen denne uken til lokalene til gamle Clas Ohlson i Sjøkanten senter. Det blir vaksinering onsdager i oktober, og det er fortsatt mulighet for drop-in på onsdager. 


Uke 39
I uke 39 planlegger vi foreløpig vaksinering onsdag og torsdag, flere dager settes opp dersom vi klarer å fylle de to oppsatte dagene. Vi vaksinerte denne uken også 3. dose for de som kvalifiserer til det.  Fortsatt kommer det mange mellom 12-15 år som får dose 1.  Denne uka har vi åpnet opp for at de som skal vaksinere seg får velge mellom Pfizer og Moderna. 


Uke 38:
I uke 38 vaksinerer vi mandag og tirsdag fra kl.14-20.  Da er de fra 12-15 år som får tilbud om en enkeltdose Pfizer vaksine. Det blir vanlig dagvaksinering onsdag og torsdag i uke 38. Totalt ble 1394 personer vaksinert denne uka. 


Uke 37
Det vaksineres tirsdag og onsdag. 


Uke 36
Vi fortsetter med vaksinering av  de overf 16 år og de som fyller 16 år i år. I tillegg ber vi alle som har mer enn fire uker mellom første og andre dose, flytter sin dose slik at det rundt fire uker mellom dosene. 


Uke 35
Vi håper å kunne starte vaksinering av de over 16 år denne uken. Vi vaksinerer for fullt både førster og andre dose, og vi ber alle som nå har mer enn fire uker mellom dose en og to, flytte frem sin time, slik at vi kan fremskyndre vaksineringen av befolkningen i Harstad mest mulig. Det skal altså nå gå minst fire uker mellom dose en og to. 

Uke 34

Vi har nå tatt i bruk Spikewax fra Moderna som vaksine mot covid-19, både for dose en og dose to. Slik vil det også bli fremover.
Comirnaty fra Pfizer og Spikevax er svært like vaksiner basert på samme teknologi. Begge er mRNA-vaksine, og er like effektive, også mot Delta-varianten. Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine.
Resterende Pfizer-vaksine vi har er satt av til vaksinering av 16-17- åringer. Vi tar sikte på å starte vaksinering av disse så snart som mulig. I løpet av de to førstkommende ukene vil de kunne få første dose. Vi kommer med mer informasjon om hvordan man melder seg for vaksinering.
 


 

Uke 31:
Vi ligger an til å få 331 hetteglass i uke 31


Uke 30
Vi ligger an til å få 433 hetteglass i uke 30


Uke 29
I uke 29 fikk vi 264 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 28:
I uke 28 fikk vi 159 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 27
I uke 27 fikk vi 143 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 26
I uke 26 fikk vi 203 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 25
I uke 25 fikk vi 229 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 24
I uke 24 ligger det an til at vi får 600 dose 1, 301 doser går til gruppe 7, og 290 doser går til gruppe 8


Uke 23
Uke 23 er første uke med fordeling etter ny geografisk prioritering. Dette innebærer i praksis at fordelingen til den enkelte kommune i en tidsbegrenset periode vil være enten 35 prosent lavere, på samme nivå som før, eller 45 prosent høyere - målt mot en situasjon der alle kommuner ville ha mottatt doser utelukkende i henhold til befolkningstallet i aldersgruppen 18 år eller eldre (normalfordeling). Harstad må levere fra seg 35 prosent av vaksinene. I uke 23 får vi 1050 doser. 648 av disse brukes som andre dose, mens 402 vil bli gitt som første dose.


Uke 22
VI har fått 1704 doser med Pfizer-vaksine. Av disse blir 709 doser brukt til førstegangsvaksinering. Vi er forsatt i gruppe 65-69 år samt gruppen 55-64 med sykdom + etternølere som har registrert seg.


Uke 21
990 doser Pfizer, med stort sett dose to. Vi fortsetter dermed med alle som er registert per nå i helseboka i gruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdom).


Uke 20
I uke 20 får vi 124 glass med Pfizer-vaksine, det er 744 doser. Nesten alle disse går til dose to. Med de resterende doser vaksineres etternølere i de første gruppene ned til 65 år, og vi tar også steget til gruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdom). 


Uke 19
Vi får 120 glass i uke 19, det blir 720 doser av Pfizer-vaksine. Disse går til å vaksinere dose 1 og 2. 
Denne uken vil vi vaksinere ferdig de resterende som er registrert i Helseboka i aldersgruppen 65-69. Vi går så videre til innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdom (ikke høyrisiko).


Uke 18
I uke 18 får vi 852 doser med Pfizer-vaksine. Disse blir i all hovedsak brukt til å vaksinere aldersgruppen 65-69 år. 


Uke 17
I uke 17 får vi 145 glass - det vil si 870 doser Pfizervaksine. 


Uke 16 
Fra 19-23.04, får vi 134 glass med Pfizer-vaksine. Det er 804 doser.  Det betyr at vi vaksinerer onsdag-torsdag og fredag i Seljestadhallen med 252 doser hver dag i gjennomsnitt. 


Uke 15: 
I uke 15 får Harstad 142 glass med Pfizer-vaksine, noe som utgjør 852 doser. Slik det ligger an, blir det vaksinering onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. april. Det vil bli revaksinering i uke 21. ( mest sansynlig 26. - 28 mai)


Uke 14
I uke 14 skal det settes 744 doser Pfizer. Da starter vi vaksineringen i aldergruppen 65-74 år. Samtidig kaller vi inn personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Vaksinedatoene er onsdag 7. april, (dose 2 19. mai), torsdag 8. april (dose 2 20. mai) og fredag 9. april (dose 2 21. mai).


Uke 13
I påskeuka, den 30. og 31. mars, settes 396 doser med Pfizer-vaksine i Seljestadhallen. En rekke innbyggere i alderen 75 – 78 år samt de risikogruppe 1 i samme aldersgruppe er innkalt disse dagene.


Uke 12
400 skal vaksineres i uke 12. Etter en heftig innsats i uke 11, har over 1200  fått første og andre dose. Det betyr at kommunen er nå mer eller mindre ferdig med å vaksinere de over 80 år i Harstad. Det er enda noen igjen, men det kommer såpass mange vaksinedoser i uke 12, at vaksineringen av rundt 400 personer i aldersgruppen 75 – 80 år starter. Kommunen planlegger også å vaksinere de få over 80 år i Øyriket som ikke har kommet seg til Seljestadhallen. Det er vaksinen Pfizer som brukes. Vaksineringen kommer til å være i Seljestadhallen onsdag 24. og torsdag 25. mars for de som får SMS nå snart. Dose to er 6 uker senere (endret av FHI fra 3 uker).


Uke 11
Vi har fått 37 glass Pfizer-vaksine. Disse går til å vaksinere de over 80 år. Vi nærmer oss slutten av denne gruppen. Det avhenger av om det er mange over 80 som nå registrerer seg i helseboka etter i dag. 


Uke 10
Vi får 52 glass Pfizer-vaksine, noe som utgjør 312 doser. Litt over halvparten av dosene går til de som skal ha dose to denne uken. Resten går til vaksinering av de som er 80 år og over. Her vil noen doser gå til hjemmetjenesten som skal vaksinere noen hjemmeboende som ikke kan komme i Seljestadhallen.  For de som får dose 1, vil dose 2 bli i uke 13, som er påskeuka.


Uke 9
Vi får til sammen 50 glass med Pfizervaksine i uke 9. Det er til sammen 300 doser. Disse dosene blir brukt til andre gangs vaksinering. Dermed har vi ingen mulighet til å trekke ut noen nye personer på 80+ til vaksinering denne uka.


Uke 8
Foreløpig er vi forespeilet kun vaksine for 2. gangs vaksinering av de som fikk vaksine i uke 5. 


Uke 7
I  uke 7 får vi 58 glass (348 doser) med Pfizervaksine. Det fordeles til 2. gangs dose til omsorgsboliger og noen få helsepersonell, eldre i Seljestadhallen (80 år og over) og til helsepersonell.  


Uke 6
Vi fortsetter med vaksinering i Seljestadhallen i aldersgruppen 85+. Disse er allerede kontaktet, og har fått tidspunkt for oppmøte. VI vil i den forbindelse opplyse om at vi har tilgjengelig rullestoler og rullatorer i Seljestadhallen. Ellers så ber vi alle de over 75 år som ikke har registrert seg, enten gjøre det via kommunens hjemmeside - eller pandemitelefonen.
Antall vaksiner: 
Uke 6: Cirka 426 doser
Uke 7: Cirka 348 doser
Antallet inkluderer dose 1 og 2. 20 % av dosene går til fordeling til kritisk helsepersonell. Alle disse er Pfeizer sin mRNA vaksine.


Uke 5
Når vi nå starter med vaksinering, er det en del ting man kan gjøre for å få en best mulig opplevelse. 

 • Det er avsatt egne parkeringsplasser like ved Seljestadhallen til de som skal ta vaksine.
 • Ikke kom lenge før den oppsatte timen - kom 5 minutter før. 
 • Ha på klær som lett kan gjøre ene armen tilgjengelig for vaksinering. Ha t-skjorte innerst eller en singlet.
 • Ikke møte på tom mage - vi tåler vaksiner bedre når  vi har spist.
 • Man skal sitte til observasjon i 20 minutter før man kan forlate Seljestadhallen.

---

Første uken i februar starter Harstad kommune vaksinering av sine innbyggere mot covid-19 i Seljestadhallen. Vi får i kommende uke flere vaksinedoser enn først antatt. Vi skal i løpet av uka vaksinere ferdig alle beboerne på sykehjemmene med andre dose, og bruke resterende doser på et utvalg av innbyggere over 85 år som er registrert i helseboka via kommunens hjemmeside.

Vaksineringen vil skje i Seljestadhallen på torsdag og fredag. De som nå får tilbud om vaksine, mottar en SMS om oppmøtetidspunkt.  Rundt 150 personer vil få tilbud om vaksine denne uken. 

I SMS-en de mottar, er det en lenke som mottakeren må klikke på, slik at man selv kan bestille klokkeslett for time. Det vil også være noen oppfølgingsspørsmål i forbindelse med egen helse som de må svare på.

 • Vi ønsker at de møter så tett inntil timen som mulig for å ikke få opphopning av folk.
 • For de som bruker blodfortynnende medisiner så anbefales det at det tas etter vaksinering. Det vil si at de setter seg opp på time tidlig på dagen.
 • Hvis man ikke får til å bestille seg time, er det mulig å ringe pandemitelefonen, 415 71 800.
 • De som får time som har pårørende, bes- hvis mulig -  hjelpe sine å sette seg opp på time.

Til sammen er det i januar satt 526 vaksinedoser i regi av Harstad kommune, hvorav 107 er dose to.


Uke 4
Denne uken starter vi med å sette andre dose for de som fikk vaksinen først. I tillegg fortsetter vi med vaksinering i omsorgsboliger. Vi oppfordrer så mange som mulig til å registerer seg. Vi har ekstra bemanning på pandemitelefonen nå for de som trenger hjelp. 


Uke 3
Ved starten av uke tre har 7390 personer i Harstad registert seg for vaksinering i Helseboka. Denne uken får Harstad kommune 21 glass med vaksine. Vi starter denne uken med å vaksinere i omsorgsboliger. Vi skal også sende ut et brev til alle over 75 år med opplysninger om hvordan man registerer seg for vaksinering.


Uke 2
Vi har vaksinert 30 beboere på Slottet sykehjem og 19 på Bergsodden sykehjem. Vi er nå ferdig med vaksinasjon i sykehjemmene, men må påregne vaksinering der senere dersom vi får inn nye pasienter. Vaksinasjonen har gått knirkefritt og det meldes ikke om bivirkninger eller alvorlige reaksjoner. Det er ikke meldt noen nevneverdige bivirkninger fra forrige ukes vaksinering heller. Vi har startet vaksinering av helsepersonell i hht. retningslinjer fra FHI (inntil 20% av dosene). Totalt har vi satt 63 vaksiner i kommunal regi. Også UNN Harstad har startet vaksineringen av sine ansatte.Totalt ble det satt 226 vaksinedoser i Harstad i uke 2. Vi fikk startet opp en hjelpetelefon for registrering, og fikk hjulpet 180 personer med vaksineregistrering. 


Uke 1
Vaksinen ankom Harstad 5. januar. Det ble satt 115 doser av koronamedisinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer). Disse ble tilbydt beboere påsykehjemmene Kveldsol, Stangnes, Bergsodden og Bjarkøy, i henhold til prioriteringslisten til regjeringen.


Uke 52/2020
Utstyr for vaksinering ankommet.