Harstad kommune er i 2024 valgt ut som av en av 40 kommuner som skal støtte til lokale aktiviteter, mens IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.  

 Ordningen har tre delmål: 

A - Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
 

 • Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn. 

B - Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.  

 • Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere. 
    

C - Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene. 
 

 • Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold. 

 Sum for tilskuddsmidler som skal deles ut i Harstad kommune i 2024 er på kr. 332 981,-

 Søknadsfristen er den 15.april. 2024, og tildelte midler må benyttes innen utgangen av 2024.

 Hvem kan motta tilskudd?

Frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap kan søke. Alle tilskuddsmottakere må være registrert i Frivillighetsregisteret, med virke i Harstad kommune.  Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
Tildeling av driftsstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Driftstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte. For å kunne motta driftstøtte settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2022, dersom organisasjonen ble etablert i 2023 eller tidligere.  

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og Harstad kommune. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon. 

Dette kan dere få i tilskudd 

 Det gis støtte til:  

 • Prosjekter 
 • Enkelttiltak, aktiviteter i lokalsamfunn og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere, på minimum 10 000 kroner 

Støtte som organisasjonene mottar til prosjekter eller enkelttiltak, kan ikke benyttes til generell drift av organisasjonene.

 • Driftsstøtte: Kommunen kan også gi støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner.

Veiledende satser for utmåling av driftstilskudd for lokale innvandrerorganisasjoner er: 

 • Under 30 medlemmer: 31 250
 • Mellom 30 og 80 medlemmer: 62 500
 • Over 80 medlemmer: 93 750

Tildelingen av støtte baseres på antallet betalende medlemmer, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. For å kunne motta driftstøtte settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2022, dersom organisasjonen ble etablert i 2023 eller tidligere

Det gis ikke støtte til: 

 • Investeringer og anskaffelser 
 • Konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte 
 • Tiltak som kun foregår utenfor Norge 
 • Prosjekt/tiltaksstøtte kan ikke benyttes til generell drift av organisasjon 

I vurderingen av søknader, legges det vekt på følgende:   

 • Tydelig beskrivelse av hvordan prosjektet/tiltakene skal bidra til å nå formålet og delmålene med tilskuddsordningen 
 • Tydelig beskrivelse av hvilke målgrupper som skal nås, og at disse samsvarer med målgruppene for tilskuddsordningen 
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltakene 
 • Realistisk framdriftsplan 
 • Realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og resultatmål for prosjektet 
 • At organisasjoner har kompetanse og erfaring på området og kunnskap om og evne til å bruke egnede metoder for gjennomføring av prosjektet/tiltakene 
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonale bakgrunn 
 • At søker/organisasjon har nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljøer/lokalsamfunn  
 • At frivillig arbeid skal bli brukt i gjennomføringen av tiltakene 
 • Beskrivelse av samarbeid med kommunen, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis det er relevant for tiltaket 

Det gis ikke støtte til tiltak og aktiviteter og lignende rettet mot det offentlige i Norge. 

Aktiviteter, arrangementer og tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen. 

Slik søker dere 

Dere leverer søknad gjennom Harstad kommune sine nettsider her

Søknaden skal godkjennes av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader.  

Når utbetales tilskuddsmidlene? 

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert. 

 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen i høst. 

Rapportering 

 • Organisasjoner som mottar tilskudd, må sende inn tilskuddsrapport og regnskapsrapport. Tilskuddsmottakere som mottar prosjektstøtte, skal sende inn sslutt- og regnskapsrapport til Harstad kommune, som igjen rapporterer til IMDi. 

 • Organisasjoner som mottar støtte, må kunne dokumentere gjennomførte aktiviteter og resultatmål som det er innvilget støtte til. Kommunen kan etterspørre dokumentasjon som gir en beskrivelse av årets aktiviteter og om aktivitetene har nådd målene for tilskuddsordningen til IMDi. I rapporteringen må organisasjonen beskrive hvordan organisasjonen gjennom aktiviteter/tiltak har bidratt til å nå målene for ordningen. 

 • Tilskuddsmottakere som mottar driftstøtte, skal sende inn sluttrapport og årsregnskap med beskrivelse av organisasjonens aktiviteter og bidrag til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Regnskapet skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.  

 Rundskriv 

For nærmere beskrivelse og informasjon om tilskuddsordningen, se rundskriv: 

 Klageadgang 

Det er mulig å klage på kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra kommunen. 

Kontakt oss 

anja.borlaug@oppvekst.harstad.kommune.no