NMSK tilskudd gis til granplanting, ungskogpleie og fjerning av bjørkeskjerm i granfelt. Tynning av granbestand. Det gis også tilskudd til treslagsskifte fra lauv til granskog.

  • NMSK-midler søkes via saksbehandlersystemet ØKS (Økonomisystem for Skogordningene)

SMIL tilskudd gis for å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

  • Søknad om SMIL-midler og drenering søkes via saksbehandlersystemet AGROS. 
  • Søkere som har innvilga tilskudd som ikke er utbetalt, skal ikke få tilsagn om nye tilskudd før dette er gjennomført og utbetalt. Målet er rettferdig fordeling av begrensede midler. Det kan søkes om ekstra bevilgning for gjeldende prosjekt.

Dreneringstilskudd gis til drenering, profilering og kanalisering av tidligere grøfta innmark og bakkeplanerte areal som berører minimum 1 dekar.

  • Denne ordningen søkes det via saksbehandlersystemet AGROS.

Tilskudd til tiltak i beiteområder gis for å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av beitedyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområder. 

  • Denne ordninga søkes det også på via saksbehandlersystemet AGROS

Tilskudd til nydyrking gis til foretak som har godkjent søknad om plan for nydyrking fra Harstad kommune. For å søke denne ordninga skal det benyttes eget skjema som finnes på Harstad kommunes hjemmeside: www.harstad.kommune.no/Skjema.

Ta kontakt med landbruksveileder Per Eldar Karlsen. Tlf. 95279271, for SMIL og NMSK-midler.

Ta kontakt med landbruksveileder Ulf Myreng. Tlf. 90586613, for drenering tiltak i beiteområder og nydyrking.

Søknadsfrist. 1. mai

Forskrifter og regelverk for de ulike ordningene finnes på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet:

 https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk