Langs gang/sykkelstien i Kongsveien ligger det vann- og avløpsledninger for hele Harstadbotn-området og deler av Seljestad. 

I forbindelse med anleggsarbeidet som pågår, har en uforutsett hendelse ført til at avløpet som renner til Harstadbotn/Seljestad-området ikke lenger kan pumpes videre, men må slippes på overløpsledningen ut i havnebassenget i Harstadbotn.

Dette har vært utenfor Harstad kommunes kontroll. Det arbeides nå med kartlegging av skadeomfanget, slik at utbedring kan utføres så snart som mulig. Ledningene ligger relativt dypt og vanskelig tilgjengelig, og arbeidet er derfor utfordrende. I mellomtiden har man ingen annen mulighet enn å la avløpet gå urenset ut til sjø.

Kommunen har varslet statsforvalteren og kommunens helse- og miljømyndighet. Det tas i tillegg vannprøver fra sjøen, både i Harstadbotn og i havnebassenget nært havbadstuen, for å kartlegge i hvilken grad utslippet påvirker vannkvaliteten. 

Vi har mottatt prøvesvar mandag 3. juni fra vannprøvene vi har tatt tre steder etter at avløpet i Harstadbotn ble satt i overløp;

  • Harstadbotn innerst i havnebasseng
  • «badeplassen» hos Equinor i midten av havnebassenget
  • flytemoloen ytterst i havnebasseng

Disse viser svært lave antall bakterier (mellom 1 og 17 CFU/100 ml). Utslipp av urenset avløpsvann innerst i Harstadbotn har ikke ført til påvisbare forhøyede verdier av indikatorbakterier for kloakk. Verdiene oppfyller med god margin kravene til utmerket badevann. Vannprøvene ble tatt 29. mai på fallende sjø.