Endring foreslås på den ubebygde delen av kommunens eiendom gbnr 76/304 på Bergsodden. 

Endringen omfatter å øke tillatt byggehøyde for det nye bygget som skal oppføres. Høyden søkes øket ved at dagens plan som tillater 2 etasjes helse/omsorgsbygg, endres til å kunne føre opp nybygget i 3 etasjer.   

Endringen søkes gjennomført som en forenklet prosess i henhold til Plan- og bygningsloven §12-14, 2. ledd. En forenklet prosess etter 2. ledd, innebærer at dette varselet også utgjør høringen av endringen som foreslås i reguleringsplanen. 

Norconsult Norge AS, Harstad utarbeider planen for Harstad kommune. Norconsult kan kontaktes for spørsmål, se vedlegg/høringsbrevet for kontaktinfo. 

Innspill og merknader sendes til Norconsult, frist er 28.februar 2024. 

Se vedlegg under for dokumenter.