Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for ishall i Kanebogen innenfor dagens anleggsareal på gbnr 56/303 og deler av 56/126. Is- og aktivitetsflater på bakken er hjemlet i gjeldende plan. Den nye planen skal gi hjemmel for en ishall på samme område. Hallen planlegges som en uoppvarmet og uisolert hall. Planen skal legge føringer for utnyttelse av tomten, byggehøyder, utforming og materialbruk. Adkomst og parkering skal ses i sammenheng med Kanebogen skole.

Det er avklart i oppstartsmøtet at tiltaket ikke skal utredes etter Forskrift om konsekvensutredning.
Planvarselet er tilgjengelig på Harstad kommunes nettside www.harstad.kommune.no, og utsendes berørte naboer, parter og myndigheter digitalt.

Spørsmål om planarbeidet rettes til Norconsult på tlf. 99 74 96 41.  Innspill rettes skriftlig pr. e-post til: borge.weines@norconsult.com, eller pr.post til:

Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad
Innen 19.03.2024