Tidligere i år ble det sendt ut et utkast til ny administrativ organisering av enheter i Harstad kommune. Etter gode innspill og møter med tillitsvalgte og ansatte, er ny organisering klar fra 1. mars.  

Målet med omorganiseringen er å gi bedre tjenester til våre innbyggere, legge til rette for mer internt samarbeid samt sikre bedre informasjonsflyt på tvers i organisasjonen. Med disse endringene får vi også en mer tydelig organisasjonsstruktur. 

Som tidligere varslet, vil vi fra 1. mars 2024 organisere våre tjenester i fire områder: 

  • Helse, omsorg og velferd 
  • Oppvekst, kultur og integrering 
  • Samfunn og infrastruktur 
  • Organisasjon 

Ansvar for koordinering og styring legges til en kommunalsjef for de enkelte områdene. I tillegg vil enkelte støttefunksjoner være direkte underlagt kommunedirektøren.  

Helse, omsorg og velferd 

Kommunalsjef Torill Skår har i dag ansvar for området helse, omsorg og velferd, og vil fortsette med det. Det er jobbet godt med organiseringen av tjenesteområdet det siste året, og det meste er på plass allerede i dag. Enheten består av sju enheter med sine ledere, og noen støttefunksjoner lagt direkte under kommunalsjefen. Dette inkluderer ansatte som jobber med plan/analyse, internkontroll, kompetanseutvikling og risiko- og sårbarhetsanalyser.  

Oppvekst, kultur og integrering 

Vi har hatt en periode med stor aktivitet innen området oppvekst, kultur og integrering. Vi har bosatt en rekke flyktninger og flere står for tur. Vi står foran en stor skolestruktur-prosess, og vi har en egen ungsatsing som angår flere enheter. Det er samlet sett behov for å styrke hele området. Samtidig er Harstad kommune inne i en økonomisk situasjon som gjør at det ikke er ønskelig å lyse ut og tilsette i denne stillingen for øyeblikket. Torill Skår vil ivareta funksjonen som kommunalsjef for området, i tillegg til helse, omsorg og velferd, ut 2024. Christopher Tandy og Ann-Lissbeth Vinje fortsetter som henholdsvis skolesjef og barnehagesjef. Denne løsningen ses også i sammenheng med et ønske om å bygge tettere bånd og samspill mellom de to områdene hun nå vil lede. Barnehagemyndigheten er lagt rett under kommunalsjefen for området. 

Samfunn og infrastruktur 

Tone Marie Myklevoll blir kommunalsjef for samfunn og infrastruktur. Hun vil ha ansvar for enhetene areal og byggesak, brann og redning, bygg og eiendom samt drift og utbygging. I tillegg vil næring samt klima og miljø ligge i dette området.  

Organisasjon 

Det opprettes et nytt område der vi samler tjenestene HR, digitalisering, IKT, service- og dokumenttjenesten samt anskaffelse. Elisabeth Mortensen blir kommunalsjef for dette området. Hennes stilling i dag som HR- og organisasjonssjef vil ikke bli videreført i den nye organiseringen, og hun vil naturlig ha fortrinnsrett til kommunalsjef-stillingen. Dette er diskutert med tillitsvalgte, som er enige.  

Service- og dokumenttjenesten, digitalisering, IKT og anskaffelse vil ha egne avdelingsledere under kommunalsjef organisasjon. I tillegg vil funksjoner innen HMS, kvalitet og personvern samt beredskap legges inn under dette området.  

Direkte underlagte støttefunksjoner 

Noen enkeltfunksjoner er fortsatt direkte underlagt kommunedirektøren. Dette gjelder kommuneadvokatene, kommunikasjonssjef samt virksomhetsstyring. Økonomi vil også være direkte underlagt kommunedirektøren, under ledelse av økonomisjef John G Rørnes.  

- Jeg takker for alle innspill og deltakelse i denne prosessen, og ser frem til å komme i gang med den nye organiseringen fra 1. mars, sier kommunedirektør Børge Toft.