For deg som har barn i både SFO og barnehage:

Foresatte som har barn i både barnehage og SFO kan søke om søskenmoderasjon på SFO-plassen. Moderasjonen er på 30%. Søskenmoderasjon gjelder ikke barn på enkeltdagsavtale eller for enkeltuker.

  • For at moderasjonen skal utløses, må søsken være fast bosatt på samme adresse (folkeregistrert eller registrert med delt bosted).

Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken, stesøsken defineres utenfor. Fosterbarn regnes som søsken.

Vedtaket gjelder fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Vedtaket gjelder for maksimalt ett skoleår om gangen.

Søknader for neste skoleår

For å få moderasjon fra august, må du søke før 10. juni. Søker du etter denne datoen, vil moderasjonen gjelde fra september.​ 

Endringer i barnehageplassen

Dersom du sier opp barnehageplassen, må du opplyse avdelingsleder SFO om endringen.


For deg der foreldrebetalingen utgjør mer enn 6% av inntekten:

 

En husholdning skal ikke betale mer enn 6% av brutto årsinntekt for en plass i SFO. Ordningen gjelder for elever på 1., 2., 3. og 4. årstrinn i kommunal SFO.

Vedtaket gjelder fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Vedtaket gjelder for maksimalt ett skoleår om gangen. 

Inntekt

Beregningsgrunnlaget er den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere er to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom disse vilkårene er oppfylt og kan dokumenteres, skal altså inntekten til samboer tas med, selv om vedkommende ikke er forelder til barnet.

Dokumentasjon 

Du har to valg:

  1. Du kan samtykke til at saksbehandler henter nødvendig informasjon om siste tilgjengelige inntektsår for husholdningen fra Skatteetaten.
  2. Du kan selv sende inn nødvendig dokumentasjon som viser husholdningens skattepliktige inntekt. 

Dersom du/dere ikke har skatteopplysninger for det siste året, må du legge ved annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Det samme gjelder dersom inntekten din har gått vesentlig ned. Slik dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.

Dokumentasjon sendes vis “send sikkert” : https://www.harstad.kommune.no/send-post-sikkert.450886.no.html

Endringer i inntekt

Du kan søke endring i vedtak underveis i skoleåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Dette kan være stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Du kan lese mer om ordninga her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492


Slik søker du

Du søker via disse søknadsskjemaene:

For deg der foreldrebetalingen utgjør mer enn 6% av inntekten:

https://svar.no.ist.com/application/409c55f7-97eb-42bd-8333-8387f0b2160d

For deg som har barn i både barnehage og SFO:

https://svar.no.ist.com/application/7d8732ef-6797-4546-960a-7e01a2593ccb

 

Du må logge inn med ID-porten og vil motta svar i IST home.

Dersom du har problemer, kan du ta kontakt med avdelingsleder SFO på skolen din.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Du må søke før den 15. i måneden for å få eventuelle endringer med på neste faktura. 

Søker du etter den 15. vil eventuell reduksjon trekkes fra på en senere faktura. Vedtaket gjelder likevel fra første hele måned etter søknadstidspunktet.