• Når foreldre tar imot tilbud om plass, aksepteres samtidig en betalingsforpliktelse.
  • Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso og at barnehageeier varsler oppsigelse av plassen.
  • Selv om barnet, som følge av mislighold må slutte i barnehagen i løpet av måneden, vil sluttfakturering løpe til den 1. i påfølgende måned.
  • Selv om et barn mister barnehageplassen som følge av betalingsmislighold, mister ikke barnet retten til barnehageplass. Dette innebærer at foreldrene kan søke om barnehageplass ved neste opptak, og kommunen skal i denne sammenhengen oppfylle retten til plass, uavhengig av om det er ubetalte betalingsforpliktelser fra en tidligere barnehageplass.