Forskriften er fastsatt av formannskapet i Harstad kommune med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1.

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Harstad kommune.

§ 3. Antall gjester i hjemmet og antall deltakere på private sammenkomster

Det er ikke tillatt med flere enn 5 gjester i hjem, hage eller fritidsbolig, i tillegg til egne husstandsmedlemmer. Dette gjelder ikke for personer fra samme husstand eller dersom gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort.

Med privat sammenkomst menes sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn ti personer til stede. Dette gjelder også private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Selv om antallet personer er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst én meters avstand.

§ 4. Arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer som definert i covid-19-forskriften § 13. Dette gjelder med følgende unntak:

a) 10 personer på innendørs og utendørs arrangement som regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstavene c til e.

b) 50 personer i begravelser og bisettelser


§ 5. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

a. Treningssentre, idrettsanlegg, og lignende steder. Dette gjelder ikke for idrettslag som følger toppidrettsprotokollen.

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

c. Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

d. Bingohaller, bowlinghaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

§ 6. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

§ 7. Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, ved bruk av kollektivtransport og taxi, og på andre lokaliteter hvor det ikke er mulig å holde en avstand på minst en meter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 8. Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 9. Serveringssteder

Serveringssteder, som f.eks. kafeer og restauranter, kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger covid-19-forskriften § 14 a. Kommunen kan stenge de serveringsstedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver husstand. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

§ 10. Rødt tiltaksnivå i videregående skoler

Rødt tiltaksnivå skal innføres i videregående skoler i kommunen.
 

§ 11. Ansvar

Harstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 12. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 3. mars 2021 kl. 14.00, og gjelder til og med 17. mars 2021 kl. 1400.

Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Last ned forskriften her