Hensikten med endringen er å utvide borettslagets tomt 62/441 i nordvest med 392 m2 inn på tomt 62/21. Gårds-/bruksnummer 62/21, er eid av Harstad kommune, ubebygd og regulert som Park. Arealutvidelsen påkrever reguleringsendring av parkarealet/-formålet som skal endres til boligareal/-formål. Kommunen er positiv til salg av tilleggsarealet. Arealet som tillegges borettslaget, skal kunne opparbeides til parkering. Samtidig som nytt areal skal tillegges felt G1, ryddes det opp i planområdets søndre del slik at faktisk situasjon med etablert vegløsning i enden av Krøkebærveien, blir innarbeidet i reguleringsplanen.

Planendringen av veggrunn ivaretar kjøring og manøvrering for håndtering av renovasjon. Deler av ervervsarealet kan sammen med eksisterende eiendom ivareta oppføring av carporter eller garasjer for 10 biler. Stien som starter ved snuplassen, blir bevart og ivaretatt i forbindelse med arealervervet og etablering av parkeringsareal/-anlegg. Bortfall av en del av det offentlige parkområdet på 61/21, er vurdert å ikke gi negative konsekvenser for G1, naboer eller andre besøkende/brukere i nærområdet mht tilgang til leke- og utearealer. Ved etablering av bilparkering, er fortsatt leke- og friluftsinteresser ivaretatt i området. 

Bortfall av grøntareal vurderes å kunne aksepteres fordi boligene i Blåbærhaugen har private lekearealer og tilgang til store felles leke- og friområder egnet til organisert lek, frilek, turer og variert aktivitet.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen tre uker i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 29. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Harstad kommune, postmottak, postboks 1000, 9479 Harstad eller postmottak@harstad.kommune.no 

Se lenke til saken her og her.