Detaljregulering for Grønlia legges ut til høring og nytt offentlig ettersyn, iht. pbl §§ 12-8, 12-9 og 12-10. 

Hensikten med planen er å legge til rette for nytt boligområde i Ruggevika/Breivika i Harstad kommune.

Planen legges ut til nytt offentlig ettersyn etter saksbehandling av innsigelser og merknader.

 Det foreslås økning av antall boenheter og etablering av støyskjerm på BF1.

Har du innspill?

Planforslaget med kart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken kan ses her: https://innsynpluss.onacos.no/harstad/moteoversikt/#/details/m-10785b61__f1ba__405d__8af8__b65017f85ea0-128!bZiWiG 

I tillegg kan planforslaget ses i kommunens planregister her: https://www.arealplaner.no/5503/arealplaner/555

Merknader må påføres planens navn og planident 774 og sendes kommunen på e-post til postmottak@harstad.kommune.no

eller til 

Harstad kommune c/o postmottak, 
Postboks 1000, 
9479 Harstad innen 26.02.24.