Harstad kommune arbeider med en ny strategi for digital praksis i skolene. Elevrådene er invitert til å bidra med sine erfaringer og synspunkter for å forme fremtidens digitale hverdag.
 

Behov for bedre nett og standardiserte løsninger

En fersk undersøkelse blant ansatte og ledere på skolene i Harstad kommune har avdekket flere utfordringer med dagens digitale strategi. Mange skoler sliter med dårlig nettverk for elevene, og datamaskinene på mellomtrinnet fungerer dårlig for mange. Dette har skapt et behov for forbedringer.

Et annet viktig punkt som ble fremhevet, er behovet for mer standardiserte digitale apper og programmer på tvers av skolene. Dette vil ikke bare redusere kostnadene, men også gjøre det enklere for elever og lærere som bytter skole, samt forenkle samarbeidet mellom elever og ansatte på tvers av de ulike skolene.
 

Positive erfaringer med Chromebooks og digitale tavler

Til tross for utfordringene, er det også flere aspekter ved dagens digitale praksis som fungerer godt. Lærere på småtrinnet er spesielt fornøyde med bruk av Chromebooks, og de digitale tavlene får gode tilbakemeldinger. Disse verktøyene har vist seg å være effektive i undervisningen og bidrar til en mer interaktiv læringsopplevelse.
 

Kunstig intelligens og fysiske bøker - ja, takk, begge deler

Bruk av kunstig intelligens i skolen er et tema som har fått økt oppmerksomhet. Det er et stort behov for å øke kunnskapen om hvordan kunstig intelligens kan integreres i undervisningen på en måte som gagner både elever og lærere. Samtidig påpeker de ansatte viktigheten av å beholde den fysiske boka i fagene. De digitale ressursene må sees på som et supplement, ikke en erstatning. 
 

Elevenes stemme er viktig

Nå ønsker Harstad kommune å høre fra elevene selv. Elevrådene oppfordres til å gi tilbakemeldinger på hva som fungerer godt og hva som fungerer dårlig med dagens digitale praksis. Dette inkluderer både utstyr som tavler, internett og datamaskiner, samt de digitale appene og læremidlene som brukes i undervisningen.
Elevene bes også om å vurdere lærernes bruk av digitale løsninger i undervisningen. Hva synes de lærerne er flinke til, og hva burde lærerne bli flinkere til? 
 

Veien videre

Målet er å utforme en ny strategi som ivaretar behovene til alle involverte parter, og som sikrer en effektiv og fremtidsrettet digital praksis i Harstads skoler.
Elevrådene meninger er viktige for å kunne skape en bedre digital hverdag i skolene i Harstad kommune.