Detaljregulering for Ervikveien 134 legges ut til høring og offentlig ettersyn, iht. pbl §§ 12-8, 12-9 og 12-10. 

Informasjon om saken 

Hensikt med planarbeidet er å utvide eksisterende boligbebyggelse på eiendommen 78/21 og etablere ny garasje. Videre skal tomten utvides med en del av eiendommen gnr 78 bnr 1 og det skal etableres ny avkjørsel fordi den eksisterende er trafikkfarlig. 

Har du innspill? 

Planforslaget med kart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken kan ses her.

 I tillegg kan planforslaget ses i kommunens planregister her.

Merknader må påføres planens navn og planident 805 og sendes kommunen på e-post til postmottak@harstad.kommune.no eller til Harstad kommune c/o postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad innen 01.05.2024.
Postboks 1000, 9479 Harstad innen 01.05.2024.Postboks 1000, 9479 Harstad innen 01.05.2024.Postboks 1000, 9479 Harstad innen 01.05.2024.