Forsvarsbygg inviterer alle interesserte til et infomøte angående den pågående plansaken for ny detaljregulering for Ringberg, på Trondeneshalvøya.

Bakgrunnen for planen er Forsvarets behov for at Kystjegerkommandoen (KJK) kan lokalisere alle sine maritime funksjoner og båter innenfor Trondenes leir og tilrettelegge for kommende, nye fartøy. En slik samlokalisering styrker og effektiviserer KJK sin evne til å løse oppdrag.

Hovedintensjonen med planen er utvidelse av planområdet i sjø samt justering av maks byggehøyder. Foreslått plangrense på land samsvarer i stor grad med dagens plangrense.

Representanter fra Forsvaret, Forsvarsbygg, Harstad kommune, og plankonsulent for plansaken vil være tilstede.

Hovedpunkter på møtet:

  • Orientering om Kystjegerkommandoens virke og behov i Harstad
  • Orientering om planprosess og gjeldende planer for Ringberg
  • Orientering om pågående planarbeid for Ringberg
  • Spørsmål fra salen

Tid: 29. april 2024 kl. 18.00
Sted: Kantina i Harstads Rådhus 1, Asbjørn Selsbanesgt. 9
Vel møtt!