VHP inneholder budsjett for 2018, økonomiplan 2018 - 2021 med servicestrategier samt priser på tjenester. Saken skal behandles på økonomiutvalgets møte fredag den 10.11.2017 kl. 08.30 i Formannskapssalen.Du kan lese og laste ned dokumentene nederst i saken.

Her er rådmannens innledning til virksomhetsplanen: 

Hugo Thode Hansen.jpgRådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett for 2018 og virksomhetsplan (VHP) for 2018-2021. Forslaget bygger på «Strategi for fortsatt økonomisk balanse», gjeldende VHP, politiske vedtak som gir konkrete føringer for virksomhetsplanarbeidet og andre forhold som påvirker den økonomiske situasjonen og kommunens utfordringsbilde.

Store investeringer

Harstad preges av store investeringer i ny infrastruktur. Harstadpakken og Bjarkøyforbindelsene gir byen og øyriket nye og tidsmessige kommunikasjons- og samferdselsløsninger. Harstad utvikler seg også som regionalt handelssenter. Utbyggingene ved Amfi Kanbogen og Sjøkanten senter er allerede ferdigstilt. Sentrumsplanen er nå på plass. Det er flagget spenstige planer for utbygginger i sentrum. Prosjektene spenner vidt og rommer handel og opplevelser, kollektivknutepunkt, parkeringsanlegg, park- og rekreasjonsområder, boligbygging og utvikling av universitetscampusen. Disse prosjektene kommer i tillegg til at Harstad kommune bygger ny skole i sentrum og ønsker å bygge en ny sentrumsnær barnehage. I sum vil de private og offentlige investeringene gradvis gjøre Harstad til en mer attraktiv by.

Utfordrende

Befolkningsutviklingen er utfordrende. Befolkningsveksten har avtatt, og er nå marginal. Fødselstallene er synkende og langt lavere enn for noen år siden. På noe lengere sikt, fra 2020-2040, vil antall innbyggere over 80 år mer enn fordobles.

Målrettet

De siste årene har de økonomiske resultatene har vært gode og handlefriheten forholdsvis stor. Regnskapet for 2017 vil med all sannsynlighet også vise positive resultater. Dette er først og fremst på grunn av de store omstillingene i kommunens drift i perioden 2011-2014. I tillegg har faktorer som lavt rentenivå, høy vekst i frie inntekter og god virksomhetsstyring medvirket. Den økte handlefriheten er brukt til å opprettholde et forholdsvis høyt investeringsnivå og til målrettede satsinger for å utvikle det kommunale tjenestetilbudet. Dette videreføres i 2018.

Satsinger

Forslaget til budsjett for 2018 har følgende hovedsatsinger:

1.Harstad sentrum

2.Digitalisering

3.Boliger

4.Barnehager

De kommunale avgiftene foreslås i tillegg redusert og grovavfallet inkluderes i renovasjonsgebyret uten at dette økes. Effektiv drift, god prosjektstyring og det lave rentenivået muliggjør dette.  

Balanse

Budsjettet for 2018 og VHP for kommende år er i balanse, men svært stramt. Handlingsrommet som oppsto som følge av tidligere omstillinger er brukt opp. Veksten i de frie inntektene vil bli lavere i årene som kommer. Store investeringer gjør at utgiftene til renter og avdrag øker. Det har ikke latt seg gjøre å budsjettere med et netto driftsresultat på 2 %. Det er et av målene i «Strategi for fortsatt økonomisk balanse». På plussiden kan vi notere at fortsatt lavt rentenivå og god virksomhetsstyring gjør at det økonomiske opplegget for de neste fire årene i all hovedsak kan gjennomføres som planlagt. Det er imidlertid nødvendig å ta grep for å sikre økonomisk handlingsrom fremover. Rådmannen vil derfor initiere et program og en prosess som sikrer dette.

Omstilling 2022

For at kommuneøkonomien skal være bærekraftig og ha handlingsrom er det nødvendig med en driftsmessig omstilling på i størrelsesorden 40 millioner kroner. Denne kommer i tillegg til de vedtatte bemanningskuttene frem til 2020 og andre vedtatte utgiftsreduksjoner. Omstillingen er påkrevd for å sikre den fremtidige evnen til å gjennomføre investeringer og for å oppnå et netto driftsresultat i tråd med målene kommunestyret har vedtatt.

I løpet av 2018 vil rådmannen utarbeide et program for «Omstilling 2022». Dette vil skje etter drøftinger med de hovedtillitsvalgte. Rådmannen har som utgangspunkt at oppsigelser ikke er et aktuelt virkemiddel i denne sammenhengen. Sentrale elementer i omstillingsarbeidet vil være fortsatt satsing på kontinuerlig forbedring, medarbeiderdrevet innovasjon og digitalisering.

Rådmannen har som utgangspunkt at:

  • Målet er reduserte driftsutgifter i forhold til dagens nivå med 2 % / 40 millioner kroner.
  • Cirka 2/3 av utgiftsreduksjonene skal komme i lønn og sosiale utgifter.
  • Cirka 1/3 av utgiftsreduksjonene skal komme i andre utgifter enn lønn
  • Som ledd i «Omstilling 2022» gjennomgås alle deler av kommunens virksomhet, inkludert kjøp av tjenester og tilskudd til ulike formål.
  • Målet er at effektene skal komme gradvis frem mot 2022.

Program for «Omstilling 2022» vil bli fremmet for politiske behandling i løpet av 2018.