Harstad kommune har ca. 250 km kommunale veier som brøytes og vedlikeholdes av egne mannskaper eller innleide entreprenører.

I tillegg til de kommunale veiene er det flere kilometer med riks- og fylkesveier i Harstad kommune. Disse veiene driftes og vedlikeholdes ikke av kommunen. Dette gjelder E10, Rv. 83, Fv7752, Fv848, Fv7750, Fv7746, Fv8670, Fv7740, Fv7756, Fv7800, Fv7796, Fv7742, Fv850, Fv7748 og Fv7754. Disse veiene driftes av Statens vegvesen eller Troms og Finnmark fylkeskommune. Henvendelser som gjelder disse veiene må rettes til tlf. 175.

På kommunekartet er det oversikt over hvilke veier som ikke er kommunale.
Link: www.kommunekart.com
 

Rutiner brøyting

 • Serviceerklæring brøyting av kommunale veger
  • På dagtid, mellom kl 07:00 - 21:00 
   Brøyting igangsettes ved en snødybde på 10 cm (utløsende standard). Ved kraftig snøfall vil maksimal snødybde kunne bli 15-20 cm før vegen er gjennombrøytet.

  • Om natten, mellom kl 21:00 - 07:00
   Under normale værforhold brøytes ikke kommunale veger om natten. Ved så vanskelige værforhold at vegen kan bli ufremkommelig, f.eks. ved store snøfall eller kraftig vind/snøfokk, skal brøyting utføres. Det skal imidlertid ikke legges opp til bedre standard om natten enn på dagtid. Fremkommeligheten kan derfor periodevis bli dårligere på natten enn på dagtid. Ved snøvær om natten skal kommunale samleveger som hovedregel være gjennombrøytet innen kl 07:00. Brøyting av boliggater, utbrøyting til full bredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl 08:00 og på søndag til kl 09:00.

  • Brøyting av fortau og gang- og sykkelveger skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Tidsfristen for gjennombrøyting er av praktiske årsaker satt til 1 time etter tidsfristen for gjennombrøyting av kjørebanen.

  • Utløsende standard ved snøfokk: Tiltak settes i verk når snøskavler kan komme overraskende på bilfører, strekker seg over mer enn halve vegbanen eller gjør fremkommeligheten vanskelig.

  • Utløsende standard for snø- og isrydding: Maksimal spordybde bør ikke overstige 10 cm.

  • Spordybden kan måles med en ca. 1,5 meter lang rettholt. Rettholten må være så lang at den rekker mellom ryggene på hver side av sporet.

  • Tykkelsen på snø- og issåle skal normalt ikke overstige 15 cm. Konsekvensene ved for tykk såle kommer først når sålen tiner. Nedhøvling av sålen prioriteres derfor lavere enn spor i perioder med stabilt kaldt vær. På ettervinteren bør såletykkelsen reduseres for å unngå fremkommelighetsproblemer når sålen går i oppløsning.

  • Ved fotgjengeroverganger og i vegkryss skal ikke snølagring hindre sikten slik at det oppstår trafikkfarlige situasjoner. Foran skilt med trafikksikkerhetsmessig betydning skal det ryddes etter avsluttet brøyting/snøvær, og innen 3 dager for øvrige skilter.

  Hovedmålsetting for brøytingen:
  Kommunale veger skal være farbare for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Under vanskelige værforhold må det aksepteres at denne målsetting i perioder ikke overholdes.

  Kopi av serviceerklæringen

 • Hva forventer vi av bruker?
  • At bruker selv fjerner snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel, jf. Vegloven § 43.
  • At bruker ikke legger snø på offentlig veg eller fortau, jf. Vegloven § 57.
  • At bruker fjerner all vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau/gangveg eller lignende og som dermed er farlig for trafikksikkerheten eller er til hinder for brøytingen og brøyteredskapet, jf. Vegloven § 31.
  • At bruker flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet.
  • At bruker gir beskjed til kommunen på telefon 77 02 60 00 ved vesentlig avvik. Sentralbordet formidler beskjed til rette vedkommende. Ved hendelse utenom ordinær arbeidstid meldes det til vakttelefon 97 52 60 00
 • Delt ansvar med rydding og strøing av fortau

  Eiere av hus og grunn bes sette seg inn i “Forskrift om politivedtekt, Harstad kommune, Troms”. Ved vinterdrift gjøres det ekstra oppmerksom på følgende:

  • Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras, og i tettbygd strøk også etter snøfall, å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is (§16).
  • Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt (§17).

  Dette gjelder fortau som ikke driftes og vedlikeholdes av Harstad kommune.

  Forskrift om politivedtekt, Harstad kommune, Troms:
  https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1997-12-22-1485

 • Fremkommelighet i gaten

  Feilparkerte biler og søppeldunker plassert i gaten er ofte en utfordring i boligfeltene og trange bygater. Dette medfører at brøytemannskapene må stanse, og at brøyting eller strøing kan bli forsinket eller hindret.

  Hjelp oss og forviss deg om at bilen din står lovlig parkert og at den ikke er til hinder for brøytemannskapene. Brøyte- og strøutstyr er betydelig bredere enn personbiler. Kommer ikke vi frem, er det sannsynlig at også utrykningskjøretøy og renovasjon får problem med fremkommelighet.

  Søppeldunker skal plasseres på egen eiendom med unntak av tømmedag. På tømmedag trilles dunk til vei og skal settes tilbake så snart den er tømt.

  Vi minner om at det ikke er tillatt å måke snø inn på offentlige trafikkarealer.

 

Spørsmål og svar 

 • Hvorfor brøytes snø inn på privat eiendom?

  Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier. Det imidlertid trangt om plassen og det er mange hensyn å ta.

  Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest.

  Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsakelig må brøytes og freses ut av vegen. Alternativet til å brøyte inn på privat grunn er å brøyte inn mot kanten av kjørebanen, noe som vil medføre trangere kjørebaner og redusert framkommelighet. Dette alternativet er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien.

 • Er det lov å ha snø fra vegen inn på privat eiendom?

  Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

  I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.

  Snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, og det må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

 • Skader som følge av brøyting

  Selv om kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en mest mulig hensynsfull måte, kan det oppstå skader som følge av vår aktivitet.

  Ved skader på motorvogn skal det alltid fylles ut skademelding, hvor tid, sted og maskinens registreringsnummer skal påføres. Sikre bevis på skadestedet, eks. ved å ta bilder, og legg dette med ved innsending til ditt forsikringsselskap.

  Ved skade på eiendom eller annen installasjon sendes skriftlig varsel til kommunens postmottak. Skader skal ikke meldes i meldeportalen.

  Kommunen opplever jevnlig skader på gjerder. Eldre gjerder med svekket konstruksjon eller gjerder som tåler lite ytre påvirkning erstattes ikke. Gjerder skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein, og lignende, som er plassert i veiareal eller på kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig uansett.

  Skader varsles per epost: postmottak@harstad.kommune.no
  (Skader skal ikke varsles i meldeportalen)

 

Videoer fra vei og trafikk