Helsedirektoratet har utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes, skal forstås.

Ifølge forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) er det forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes.

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at helsemyndighetenes anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes. Det betyr at når vi er sammen bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet og vi bør holde en fysisk avstand på minst 2 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. I dette ligger en sterk anbefaling om at én av disse fem er en trener/voksen.

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes. Det innebærer at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres med eksempelvis pasninger og kast/mottak som involverer flere personer, og at bruk av utstyr og garderobe ikke kan tillates.

Det er ikke adgang til å organisere idrettsaktiviteter eller gjennomføre kamper eller stevner, fordi det innebærer at personer fysisk møtes og nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet. Dette er begrunnet i smittevern.

Det er store begrensninger i hvilke aktivitet som tillates. Det kreves særskilte tiltak og et apparat for å håndtere de reglene og anbefalingene som er gitt i forbindelse med åpningen. Norges idrettsforbund (NIF) vil utarbeide et felles sett med kjøreregler som skal ligge til grunn for alle idrettene i samarbeid med særforbundene.

Nyhetssak: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

Veilederen: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

På bakgrunn av dette og i samråd med anleggseierne av de privateide idrettshallene er det besluttet å holde alle kommunale og privateide idrettshaller, samt Harstad stadion stengt til over påske. Da gjøres det ny vurdering om hvordan det kan legges til rette for aktivitet innenfor de gjeldende smittevernsbestemmelsene på en trygg og god måte.

Det oppfordres til å gjennomføre kreative uteaktiviteter i tråd med de generelle tilrådninger fra statlige myndigheter.