Planutvalget vedtok i sak 13/35 å legge forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2014-2025 ut til offentlig ettersyn iht. pbl. § 11-12.

Det varsles med dette også oppstart med arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Offentlig ettersyn planprogram

Planprogrammet skal klargjøre formålet med kommuneplanarbeidet, hvilke tema som skal vektlegges og hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Kommunestyret fastsetter planprogrammet i august 2013.

Innspill ønskes iht. pkt. 1 a, b og c.

Varsel om planstart – rullering av kommuneplanens arealdel.

Det skal utarbeides en kartdel med bestemmelser som angir nåværende og framtidig arealbruk. Kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan som skal avklare den fremtidige arealbruk kommunen. Innspill ønskes iht. pkt. 2 a.

Informasjon om kommuneplanarbeidet og forslag til planprogram ligger på kommunens nettside: www.harstad.kommune.no.

Innspill til nye utbyggingstiltak fylles ut på eget skjema som finnes på kommunens nettside.

Vi ønsker særlig tilbakemelding på:

  1. Innholdet i forslag til planprogram
    1. Organisering av planarbeidet
    2. Sentrale problemstillinger som bør løses i planarbeidet
    3. Kartlegging og utredningsbehov
  2. Innhold i ny plan
    1. Konkrete forslag til ny arealbruk (bruk skjema).

Det vil bli avholdt informasjonsmøter om kommuneplanarbeidet og planprogrammet på følgende steder:

Grøtavær Leirskole
onsdag 22. mai
Kl: 18:00

Lundenes skole
torsdag 23. mai
Kl: 18:00

Bjarkøy, forsamlingshuset Trudvang
tirsdag 28. mai
Kl: 18:00

Sandtorgholmen Hotel
torsdag 30. mai
Kl: 18:00

Travkroa på Langmoan
onsdag 5. juni
Kl: 18:00

Offentlig ettersyn planprogram:

Forslag til Planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 1.5.2013 – 14.6.2013 i Rådhusets ekspedisjon, på Harstad kommune sine nettsider og på Harstad Bibliotek.

Varsel om planstart:

Innspill til kommuneplanarbeidet kan gjøres i tiden 1.5.2013 – 14.6.2013. Innspill gjøres på fastsatt skjema som ligger på www.harstad.kommune.no

Kontaktinfo:

Skriftlige merknader og innspill gjøres til: Harstad kommune, 9479 Harstad, eller på e-post: postmottak@harstad.kommune.no Saksbehandler: Øystein Kanstad tlf 77026796.

Frist: Ev. merknader / uttalelser til planprogrammet og varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet skal være mottatt eller poststemplet innen 14.6.2013.

Det vises til vedlagte dokumenter.