Illustrasjon

PMTO: Foreldreveiledning etter en metode ( Parent Management Training etter Oregonmodellen). Metoden er forsket på og har vist seg veldig effektiv på foreldre som har barn som står i fare for- eller har utviklet adferdsproblemer. Den hjelper foreldre til å få et verktøy (felles verktøy) hvor det er fokus på gode beskjeder, ros og oppmuntring og grensesetting. I tillegg har man tema som: kommunikasjon og problemløsning, regulering av følelser, samarbeid skole og b.hage, og tilsyn.

Praktisk info

Om kurset:

 • 5 til 8 foreldre eller foreldrepar
 • 12 samlinger
 • Ukentlig
 • 2,5 timer pr gang inkl pause
 • Hver familie får en perm (handbok) til innsetting av ark (foreldremateriell) ved samlingene
 • Hjemmeoppgaver mellom hver gang
 • utfylling av skjema før oppstart og etter at tilbudet er avsluttet
 • Det blir servert kaffe/te og noe å bite i

Fordeler ved gruppe:

 • Foreldre støtter hverandre
 • Mange opplever samme type utfordringer
 • Stort tilgang av løsninger på problemer ved bruk av problemløsning i gruppene
 • Lettere å prøve når andre har fått det til
 • Hjelper mange på kort tid
 • Mange å rollespille med
 • Stort tilfang av gode historier
 • Nettverkskapende

Hvem er tilbudet for?

 • De som har barn, 3 til 12 år som de opplever som sint, urolig, krevende, vanskelig å oppdra
 • Ved oppstart av gruppe pleier man ofte å spesifisere alder mer for at det skal være mer lik alder på barna til foreldrene i gruppen, eks foreldre med barn mellom 6-12 år.

Hva lærer man?

 • Foreldrene vil lære seg ulike foreldreverktøy som har vist seg nyttige og effektive overfor barn som er vanskelig å oppdra
 • Praktisk rettet kurs som vil ta utgangspunkt i dagligdagse situasjoner i familien. Eksempler kan være: leggerutiner, lekser, måltider, søskenkrangel og manglende samarbeid fra barnas side

Målsetning med PMTO foreldregruppe:

 • Positiv endring av foreldreferdigheter
 • Bedre samhandling i familien
 • Positiv atferdsendring hos barna

Hva fokuserer vi på?

 • Hvordan få til et godt samarbeid med barnet og hvordan lære barnet nye ferdigheter
 • Trene foreldre på å fremme god oppførsel og å stoppe dårlig oppførsel hos barna

Fordelen med gruppekonseptet:

 • Mulighet for å dele og nyttiggjøre seg hverandres erfaringer, utvide perspektivet og finne nye innfallsvinkler i håndteringen av barna.
 • Arbeidsformen er praktisk med vekt på øvelser og hjemmeoppgaver
 • Utbytte er avhengig av regelmessig fremmøte og aktiv deltakelse

Strukturen på møtene:

 • Gjennomgang av hjemmeoppgave
 • Introduksjon av nytt tema
 • Pause
 • Demostrasjon og øvelse
 • Refleksjon
 • Ny hjemmeoppgave

Grunnreler for samvær og samarbeid i gruppen:

 • Taushetsplikt
 • Fortrolighet
 • Fokus på ressurser og mestring
 • Læring gjennom positiv tilbakemelding og lik fordeling av tiden

Hvem leder foreleregruppene?

Pmto-terapeut Hege A. Johansen og Marion Børgesdatter, Pmto-terapeuter v/Barne- og ungdomstjenesten- Harstad kommune.

Vil du vite mer eller vil melde deg på kurset, ta kontakt på tlf: 77 02 61 67 / 77 02 62 52.

Vi vil komme tilbake til eksakt oppstartdato for kurset når vi har fått en oversikt over responsen på ønsket deltakelse.