Planutvalget har den 11.12.2019, sak 19/158 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for busstopp Bergseng skole ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planen er å oppgradere busstoppet på Bergseng til et moderne, trafikksikkert og universelt utformet kollektivområde. I tillegg skal det legges bedre til rette for gående og syklende gjennom området.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 27.12.2019 – 07.02.2020 i rådhusets ekspedisjon, Harstad bibliotek og på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no.

Eventuelle merknader/innspill må være poststemplet eller innlevert til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no senest 07.02.2020.

Her finner du alle dokumentene i saken