Se video fra informasjonsmøtet 22. mars om forberedelsene i Harstad og Kvæfjord for å motta flyktninger

Program:

Velkommen og kort innledning;

v/ ordfører Harstad Kari-Anne Opsal

v/ ordfører Kvæfjord Torbjørn Larsen


Slik skal vi ta imot flyktninger fra Ukraina 
v/ Maria Bøgeberg, leder for integreringsenheten
Dagens system
Behov for boliger, oppskalering av kommunale tjenester barnehage, skole, helse m.m.,

Planer for etablering av asylmottak i Kvæfjord og på Åsegarden
v/ Tore Johansen, daglig leder Kvæfjord eiendom

Mobilisering og koordinering av frivillig innsats
v/ Sabina Eliassen, daglig leder Harstad frivillighetssentral

Bedt om å ta imot 200 flyktninger

Ukrainske flyktninger som kommer til Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse. Harstad kommune er nå bedt om å ta imot 160 ukrainske flyktninger. Disse kommer i tillegg til de 40 vi fra før var bedt om å ta imot iløpet av 2022 fra andre land.  Det jobbes også med å skulle bruke Åsegarden leir som mottak for flytninger hvis det er behov. Dette styres av Kvæfjord eiendom.  

Integreringsenheten er i dag skalert for å motta 40 flyktninger i året, men vi er innstilt på å ta imot flere. Vi ser nå på hvordan vi skal skalere opp ved behov. 

Foreløpig har vi ingen ukrainske flyktninger i Harstad, men det er kun snakk om tid før de første kommer. 

Dette gjør Harstad kommune nå

Dette gjør vi: 

 • Vi lager en oversikt over tilgjengelige utleieboliger i Harstad, slik at vi kan se hvor mange vi kan bosette i Harstad. Kommunen har selv ikke nok leiligheter til å huse de som potensielt kan komme. Derfor ber vi utleiere ta kontakt på postintegrering@harstad.kommune.no  om man har noe å leie ut. Dette ønsker vi så raskt som mulig.
  ​Les mer her om boligutleie
   
 • Vi ser etter tolker som vi kan bruke, både for russisk og ukrainsk. Vi har allerede noen tilgjengelig, men oppretter gjerne kontakt med flere.  4
   
 • Vi setter vi opp et eget kontaktpunkt  (postintegrering@harstad.kommune.no) for flyktninger som kommer utenom det ordinære mottakssystemet. Ved å ta kontakt kan de få informasjon og hjelp.
   
 • Vi forbereder oss på en anmodning fra norske myndigheter om eventuell bosetting av ukrainske flyktninger i Harstad. Kommunens integreringsenhet forbereder seg på å bosette ukrainske flyktninger på kort varsel når det eventuelt kommer en konkret forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
   
 • Vi har kapasitet i skoler og barnehager til å gi et tilbud til barn og unge som måtte komme.
  • Barnehager: Her vil vi først fylle opp ledig kapasitet i de største barnehagene. VI har fysisk plass i dag i disse barnehagene, og vi ser nå på  bemanningssituasjonen.
  • Harstad skole er klar for å ta imot flyktningebarn fra første til sjuende klasse.
  • Seljestad ungdomskole ser på sin kapasitet for å kunne ta imot flyktningebarn fra åttende til tiende klasse.  
 • Vi ser på hvordan helse-, omsorgs- og velferdstjenestene kan bistå, både for de som kommer i privat regi og de som kommer som flyktninger gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
   
 • Vi har et eget punkt hvor vi samler inn klær og utstyr. Kontakt postintegrering@harstad.kommune.no for mer informasjon. 
   
 • Vi vil informere våre politiske utvalg så snart som mulig om status og hvordan vi forbereder oss. Les saken her

Ønsker du å bidra?

Det er et stort engasjement blant innbyggere og frivillige lag/ foreninger. Harstad Frivilligsentral vil fremover ha hovedansvaret for å koordinere det frivillige arbeidet rundt flyktninger fra Ukraina.
Fyll ut skjema her hvis du eller dere ønsker å bidra. Send til Sabina på e-postadressen under. 

Kontaktinformasjon: 

Daglig leder
Sabina Eliassen
E-post: sabina@fvs-harstad.no
Tel: 94 15 35 29 

Leie ut bolig til flyktninger:

Det er behov for flere utleieboliger for flyktninger som er fordelt til bosetting i Harstad. Har du en bolig som du ønsker å leie ut til en enslig person eller flyktningfamilie?
Se mer informasjon her.

Bli flyktningguide gjennom Harstad Røde kors:

Som flyktningguide gjennom Harstad Røde kors kan du bistå som en viktig veiviser inn i det norske samfunnet og gjøre overgangen lettere for flyktninger som kommer til byen vår. Her kan du bidra til at nyankomne flyktninger blir kjent med nærmiljøet sitt og skaper nye nettverk, lærer om den norske kulturen og får anledning til å praktisere norsk språk. For mer informasjon om ordningen og å være frivillig hos Røde kors, se: Harstad Røde Kors - Røde Kors (rodekors.no) 

Arbeidspraksisplasser og arbeid til flyktninger:

Flere flyktninger som deltar i Introduksjonsordningen har med seg kompetanse og ressurser fra hjemlandet som er viktig for det norske arbeidsmarkedet. Disse vil ha behov for relevant arbeidstrening på norske arbeidsplasser, med mål om å komme seg i jobb i Norge. Er du arbeidsgiver og har mulighet til å stille med arbeidspraksisplass eller jobbmuligheter for våre flyktninger, ta kontakt med integreringsenheten for en prat om hvilke muligheter som finnes. Kontakt integreringsenheten på: postintegrering@harstad.kommune.no

Klær og utstyr for nyankomne flyktninger:

Integreringsenheten har i løpet av de siste ukene hatt et stort engasjement, og det er samlet inn mye klær som vil bli delt ut til flyktningene som skal bosettes her. Siden det nå har kommet inn store mengder og vi snart ikke har mer lagringsplass, setter vi en stopp i mottak av klær inntil videre. Vi vil eventuelt komme med ny informasjon når vi vet mer om behovet fremover og om det vil bli behov for mer. 

Transport av flyktninger fra Ukraina og asylmottak/ private bosettinger:

For spørsmål om transport av flyktninger ut av Ukraina og opprettelse av asylmottak, kontakt UDI. Dersom du ønsker å huse flyktninger privat hos deg midlertidig i påvente av oppholdstillatelse, må dette avtales privat og UDI må kontaktes.

Hvem gjør hva?

Utlendingsdirektoratet 
Staten, ved Utlendingsdirektoratet (UDI), har ansvar for drift av asylmottak og behandling av asylsøknader. Flere steder i Norge er det nå opprettet krisemottak for flyktninger som har fått opphold i Norge, men som venter på å få tildelt en bosettingskommune. UDI løpende med å bygge opp antallet mottaksplasser, og foreløpig er det gjort avtale om akuttinnkvarteringsplasser i Lødingen og Kvæfjord

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å forespørre og tildele kommunene bosetting av personer som har fått sin søknad om opphold behandlet. IMDi er i dialog med Harstad kommune om hvilken kapasitet vi har til å bosette flere enn det antallet flyktninger vi allerede har sagt ja til å bosette i 2022. Harstad kommune ble opprinnelig anmodet om å bosette 40 flyktninger i 2022, men kommunen har over flere år hatt en politisk vedtatt målsetting om å bosette 60 personer årlig. Hvor mye IMDi eventuelt forespør at dette tallet skal økes som følge av situasjonen i Ukraina, er enda ikke avklart.

Harstad kommune
Integreringsenheten koordinerer arbeidet med bosetting, oppfølging og opplæring av alle nyankomne flyktninger som bosettes etter avtale med IMDi. Alle flyktninger som bosettes i kommunen, inkludert flyktninger fra Ukraina, får bl.a.:

 • Hjelp til å skaffe bolig i Harstad
 • Økonomisk støtte og oppfølging i etableringsfasen
 • Rett og plikt til norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap
 • Rett og plikt til deltakelse i Introduksjonsordningen, jf. Integreringslovens bestemmelser
 • Rett til å jobbe i Norge
 • Barn og unge har rett til skole og barnehage
 • Rett til helsetjenester